Шпонкові та шліцьові з’єднання. Загальні відомості про механічні передачі. Кінематичні та силові розрахунки, страница 5

­  розрізняти конструкції механічних передач;

­  проводити вибір необхідних типів механічних передач.

План

(логіка викладення і засвоєння матеріалу)

  1. Загальні відомості про механічні передачі
  2. Класифікація передач та їх призначення
  3. Кінематичні і силові співвідношення в передаточних механізмах

Ключові терміни та поняття

-  робочий хід

-  холостий хід

-  робоча швидкість

-  ведуча ланка

-  ККД передачі

-  ведена ланка

-  проміжні ланки

-  окружна швидкість

-  передаточне відношення

-  обертальний момент

Рекомендована література:

  1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
  2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
  3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

6.1  Загальні відомості про механічні передачі

Найбільш розповсюдженими є передачі обертального руху. Це зумовлено істотною перевагою обертального руху в порівнянні з рухом зворотно-поступальним. В останньому випадку мають місце втрати часу на холості ходи (уперед - робочий хід, назад - холостий), а також великі динамічні навантаження, зв'язані зі змінами напряму руху, що обмежує збільшення робочих швидкостей машин.

Недоцільність, а іноді неможливість прямого з'єднання двигуна і машини зумовлено наступними факторами:

розбіжністю їхніх швидкостей (двигуни звичайно мають великі кутові швидкості, що дозволяє робити їх компактними, у робочих же органах машин-знарядь часто потрібен великий момент при відносно невеликих швидкостях);

необхідністю змінювати швидкість машини при постійній   швидкості обраного двигуна;

необхідністю в ряді випадків одним двигуном надавати рух кільком механізмам.

У сучасних машинах застосовують механічні, гідравлічні, пневматичні й електричні передачі. У даній лекції розглядаються тільки деталі механічних передач.

6.2  Класифікація передач та їх призначення

Механічні передачі класифікують за наступними ознаками:

за фізичними умовами передачі руху:

тертям (фрикційні, ремінні, канатні);

зчепленням однієї ланки з іншиою (зубчаті, черв'ячні, ланцюгові);

за способом з'єднання ведучих і ведених ланок:

-  передачі з безпосереднім торканням ведучих і ведених ланок (рис. 6.1, а)  - фрикційної, зубчаті, черв'ячні;

-  передачі з проміжною ланкою, що з'єднує ведучі і ведені ланки (рис. 6.1, б) - ремінні,  канатні,  ланцюгові.

У кожному передаточному механізмі розрізняють дві основних ланки: ведучу і ведену. Між ведучою і веденою ланками в багатоступінчастих передачах розміщаються проміжні ланки.

6.2  Кінематичні і силові співвідношення в передаточних

механізмах

Окружна  швидкість  ведучої  ланки  (рис. 6.1)

.

Окружна   швидкість   веденої  ланки

.

Рис. 6.1  Ведучі та ведені ланки

Окружні швидкості обох ланок при відсутності проковзування повинні бути рівні: , тобто

 або ,

звідси

,

де  і  - кутова швидкість (рад/с) і частота обертання (об/хв) ведучою і веденої ланок; D1 і D2 - діаметри ведучої і веденої ланок.

Відношення кутової швидкості ведучої ланки до кутової швидкості веденої або частоти обертання ведучої ланки до частоти обертання веденої називається  передаточним відношенням

Якщо потужність P1  на ведучому валу, та потужність Р2 на веденому валу

                                                ,                              

де ККД передачі.

Відомо, що потужність

,

де Т - обертаючий момент;  - кутова швидкість.

Тоді можна написати 

,

звідки

.

Значення к. п. д. окремих видів передач приведені в довідковій  літературі.

У багатоступінчастій передачі загальне передатне відношення визначається за формулою

;

загальне значення ККД (при послідовному з'єднанні елементів   передачі)

.

Приклад 6.1 Визначити моменти і потужності на кожному з валів двоступінчастої передачі, зображеної на рис. 6.2.

ККД кожної передачі; ККД, що враховує втрати в опорах одного валу, ; корисна потужність на першому валу Р1 = 10 кВт; частота обертання першого валу об/хв; передаточні відношення і12 = 2;  і23 = 2,5.

Рішення. .    Визначаємо кутові швидкості і частоти обертання  валів:

 = 100 об/хв.;   с-1;

об/хв.;  с-1;