Черв’ячні передачі. Передаточні відношення і ККД. Вали, осі, опори та підшипники. Муфти, страница 2

Центральний кут , що характеризує повноту охоплення черв'яка вінцем колеса, визначається з формули

;

практично   приймають .

Відстань  між осями валів черв'яка і колеса визначають зі співвідношення

14.3  Матеріали для черв’ячних передач

Вінець черв'ячного колеса для тихохідних передач виготовляють з чавуну. Матеріалом для вінців коліс швидкохідних і важконавантажених передач служать бронзи різних марок.

Звичайно тільки вінець черв'ячного колеса виготовляють з високоякісного антифрикційного металу, а іншу частину колеса - з чавуну.

Черв'яки виготовляють зі сталі. Черв'яки швидкохідних передач термічно обробляють до твердості  і шліфують.

Питання для самоперевірки

 1. Поясніть улаштування черв’ячних передач
 2. Наведіть основні достоїнства і недоліки черв’ячних передач
 3. Поясніть, за якими признаками розрізняють черв’ячні передачі
 4. З’ясуйте, чим обумовлені втрати у черв’ячній передачі
 5. Поясніть, які черв’ячні передачі мають найбільше поширення
 6. З’ясуйте, з якою кількістю витків черв’яки не застосовуються
 7. Поясніть, що характеризує центральний кут
 8. З’ясуйте, з яких матеріалів виготовляють черв’ячні передачі

               ТЕМА 15

              ВАЛИ, ОСІ, ОПОРИ ТА ПІДШИПНИКИ. МУФТИ


Вивчивши цю тему, студент повинен знати:

  загальні відомості про вали, осі, опори та підшипники;

  призначення муфт;

  конструктивні форми осей і валів;

  типи підшипників;

  призначення та класифікацію муфт

На основі набутих знань, студент повинен вміти:

  вибирати необхідні конструкції валів і осей;

  виконувати підбір підшипників;

  виконувати підбір муфт

План (логіка викладення і засвоєння матеріалу)

 1. Конструктивні форми осей і валів
 2. Підшипники ковзання та кочення. Вибір підшипників кочення
 3. Призначення та класифікація муфт

Ключові терміни та поняття

  цапфа

  шийка валу

  підшипники ковзання

  підшипники кочення

  роликові підшипники

  шарикові підшипники

  вантажопідйомність

  муфти

Рекомендована література:

 1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
 2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
 3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

15.1  Конструктивні форми осей і валів

Деталі, на які насаджені обертові частини (шківи, зубчасті колеса і т.п.), називаються осями або валами. Осі і вали розрізняються між собою за умовами роботи. Осі, що несуть на собі обертові частини, не передають моментів і піддаються тільки вигинові; вали, що, як і осі, підтримують деталі, крім того, передають момент і працюють не тільки на вигин, але і на кручення.

Підтримуючи деталі передач, осі і вали, у свою чергу, самі спираються на нерухомі опорні частини - підшипники і підп'ятники. Ділянки осей і валів, що лежать в опорах, звуться  цапфи. Кінцеві цапфи іменуються шипами, а проміжні - шийками  (рис.  15.1).

Рис. 15.1

Торцеві частини (або уступи) вала або осі, що упираються в нерухому опору і перешкоджають осьовому зсуву, називаються п'ятами. П'яти можуть мати плоску, шарову або конічну форму.

За конструкцією осі можна розділити на дві основні групи:

-  осі, що обертаються в опорах разом з насадженими на них деталями (рис. 15.2, а);

-  нерухомі осі, що є опорою обертових на них деталей (рис.   15.2, б).

Рис. 15.2 

За конструкцією вали поділяються на суцільною і порожні з прямою віссю (див. рис. 15.1) і колінчаті (рис. 15.3, a і б) зі змінною формою геометричної осі (гнучкі - рис. 15.3, в).

Рис. 15.3

Осі і вали конструюють звичайно у виді стрижнів, що складаються з ряду циліндричних ділянок різних діаметрів.

З'єднання осі або вала з деталями передач, що насаджуються на них, виконується за допомогою шпонок, шліців і т. п.

Деталі, що насаджуються на вал утримуються від зрушення в осьовому напрямку за допомогою спеціальних настановних кілець, клинових шпонок (рідко), розпірних втулок, а також завдяки наявності на валах бортиків або уступів. Для зручності зборки вали приходиться робити східчастими, щоб не протаскувати з зусиллям деталь через попередню до місця посадки ділянку вала.