Деталі машин: Журнал до виконання лабораторних робіт, страница 2


3. Зробити розрахунок для лабораторного зразка редуктора:

Кст = m1 / m  100 =

Ку = m 2 / m  100 =

Кст – коефіцієнт стандартизації;

Ку – коефіцієнт уніфікації;

m1, m2 – число найменувань відповідно стандартних виробів, уніфікованих (повторюваних) деталей;

m – загальне число найменувань деталей.

4. Визначити приблизну масу редуктора

G = 0,25rLBH =

 де r – щільність, r = 8 т/м (г/см)

5. Висновки з роботи та відповіді на запитання.

2. Звіт про лабораторну роботу

“ЧЕРВ’ЯЧНІ РЕДУКТОРИ”

1. Стислий опис і кінематична схема редуктора (аркуш розміром 120240).

2. Виконати необхідні виміри, підрахунки і записати їх у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. – Характеристика деталей і елементів редуктора

№ п/п
Найменування параметрів

Позначення, розрахункові формули і рекомендовані співвідношення

Значення параметрів

розрахункові

виміряних

розрахо­ваних

1

2

3

4

5

1.   

Міжосьова відстань, мм

aw

2.   

Осьовий крок, мм

Р

3.   

Діаметр вершин витків черв’яка, мм

da1

4.   

Довжина нарізаної частини черв’яка, мм

b1

5.   

Ширина вінця черв’ячного колеса, мм

b2

6.   

Діаметр вихідного кінця вала черв’ячного колеса, мм

d

7.   

Кількість заходів черв’яка

z1

8.   

Кількість зубів черв’ячного колеса

z2

9.   

Передаточне число редуктора, визначене кінематичним методом

и

10.   

Стандартне значення міжосьової відста­ні, що знаходиться в межах точності вимірів, мм

aw

11.   

Модуль, мм

m = Р / p,

m = h1 /2,2

12.   

Найближче стандартне значення модуля

m

13.   

Ділильний діаметр черв’яка, мм

d1 = da1 – 2m

14.   

Коефіцієнт діаметра черв’яка

q = d1 / m

15.   

Висота витка черв’яка, мм

h1 = 2,2m

16.   

Діаметр западин черв’яка, мм

df1 = d1 – 2,4m

df1 = (q – 2,4)m

17.   

Кут підйому витка черв’яка на ділильному циліндрі, градус

g = arctg (z1/ q)

18.   

Діаметр вершин зубів черв’ячного колеса в середній частині, мм

da2 = (z2 + 2)m

19.   

Ділильний діаметр черв’ячного колеса, мм

d2 = da2 – 2m

d2 = z2m

20.   

Діаметр западин черв’ячного колеса, мм

df = d2 – 2m

21.   

Перевірка міжосьової відстані, мм

aw = (q + z2)m / 2

aw = (d1 + d2) / 2

22.   

Крутний момент, що передається валом черв’ячного колеса Т2, Нм

[tK] – допустиме дотичне напруження, МПа

d – діаметр вихідного кінця вала черв’ячного колеса, мм

Т2 = 0,2 d [tK]

[tK] = 20 MПа

23.   

Передаточне число редуктора

u = z2 / z1

24.   

Частоти обертання (об/хв)

і кутові швидкості (рад/с) вала черв’яка і вала черв’ячного колеса.

n1 = 720 об/хв,

n2 = n1/u,

w1 = pn1/30,

w2 = w1/u

25.   

Колові швидкості черв’яка і черв’ячного колеса, м/с

n1 = pd1n1,

n2 = pd2n2

26.   

Швидкість ковзання, м/с

nS = n1/cosg

27.   

Найбільший крутний момент на валу черв’яка, Н м

Т1 = Т2/uh,

h = 0,85

28.   

Максимальна потужність, Вт

N1 = T1w1

29.   

Сили, що діють у зачепленні, Н:

– колова сила черв’яка Ft1, рівна осьовій силі колеса Fa2

Ft1 = Fa2 = 2T1/d1

30.   

– колова сила колеса Ft2 , рівна осьовій силі черв’яка Fa1

Ft2 = Fa1 = 2T2/d2

31.   

– радіальна сила

Fr = Ft2 ∙ tga =

= Ft2 ∙ tg20° =

= Ft2 ∙ 0,364