Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Деталі машин”, страница 4

Через значні втрати потужності за рахунок низького ККД черв’ячної передачі відбувається нагрівання корпусу передачі і мастила, що в ньому знаходиться. При підвищених температурах мастило втрачає свої мастильні властивості, що може призвести до виходу передачі з ладу. Тому для черв’ячної передачі виконують тепловий розрахунок. Температура мастила в редукторі не повинна перевищувати допустимих значень:

tm £ [t]m

[t]m = 70°-90°C.

Контрольнi запитання

1.  Перерахуйте переваги й недоліки черв’ячних передач у порівнянні з іншими передачами.

2.  Якi бувають види циліндричних черв’яків? Чим  вони відрізняються між собою?

3.  Назвіть основні параметри черв’яка та запишіть формули для їх визначення.

4.  Запишіть формули для визначення основних параметрів черв’ячного колеса.

5.  З якою метою виготовляють черв’ячні колеса зі зміщенням?

6.  Чому у черв’ячній передачі є ковзання витків черв’яка по зубцях колеса?

7.  Чому для черв’ячних передач передбачають тепловий розрахунок? У чому полягає суть цього розрахунку?


Лабораторна робота № 3

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗУБЧАСТОГО КОНІЧНОГО

ПРЯМОЗУБОГО РЕДУКТОРА

Мета роботи: ознайомитися з конструкцією конічного редуктора і його деталей; визначити головні розміри деталей; проаналізувати схему і призначення всіх деталей конічного редуктора.

Прилади і обладнання: редуктор конічний, штангенциркуль, лінійка, штангенрейсмус, кронциркуль.

Порядок виконання роботи

1.  Вивчити за наявним зразком конструкцію конічного редуктора і його деталей, з’ясувати призначення кожної з них.

2.  Виконати необхідні виміри, розрахунки і записати їх у таблицю.

Рис. 3.1 Параметри конічної зубчастої передачі

Теоретична частина

Редуктор конічний (рисунок 3.2) складається з корпуса 1, кришки корпуса 2. Конічні зубчасті колеса 3 і 4 забезпечують передачу руху під кутом. Особливістю будови конічних редукторів є те, що конічна шестерня 3 встановлюється на консолі вхідного вала 5, вихідний вал 6 може мати дві опори. При помірних швидкостях застосовують роликові конічні підшипники 7, а у швидкісних редукторах – кулькові радіально-упорні.

Зубчастий вінець конічного зубчастого колеса обмежується зовнішнім і внутрішнім торцями. Відповідно для конічних зубчастих коліс розрізняють основні геометричні параметри: зовнішні, середні та внутрішні. Довжина відрізка твірної ділильного конуса конічного зубчастого колеса від його вершини до перетину з твірною додаткового ділильного конуса називається ділильною конусною відстанню або конусною відстанню R.

Рис. 3.2. Редуктор конічний одноступінчастий

Контрольні запитання

1.  Охарактеризуйте конічні зубчасті передачі з точки зору їхньої будови, використання та несучої здатності.

2.  Назвіть основні параметри конічних зубчастих коліс та запишіть формули для їх визначення.

3.  З якою метою роблять заміну конічної передачі  еквівалентною циліндричною передачею? Запишіть вирази для деяких параметрів еквівалентної циліндричної передачі.

Лабораторна робота №4

ПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ

Мета роботи: ознайомитися з конструкцією та характеристиками пасових передач, їх особливостями, основними елементами; розрахувати основні параметри пасових передач; набути навичок визначення типу пасу, а відповідно і типу пасові передачі.

Прилади і приладдя: стенд пасова передача, зразки пасів; лінійка, штангенциркуль.

Порядок виконання роботи

1.  Ознайомитися за наявним зразком із конструкцією пасової передачі, виконати її ескіз.

2.  Визначити матеріал, конструкцію, форму поперечного перерізу зразків пасів. Виконати необхідні виміри для визначення профілю паса. Результати занести у таблицю.

3.  Розрахувати основні параметри пасової передачі. Вихідні дані до розрахунку взяти з таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.