Конічні зубчасті передачі. Пасові передачі. Улаштування пасових передач. Види привідних пасів

Страницы работы

Содержание работы

              ТЕМА 10

              КОНІЧНІ ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ


Вивчивши цю тему, студент повинен знати:

  загальні відомості про конічні зубчасті передачі;

  призначення конічних зубчастих передач;

  кінематичні та силові співвідношення;

  сили, що діють у зачеплені конічної передачі;

  гепоїдні передачі, та передачі з зачепленням Новікова

На основі набутих знань, студент повинен вміти:

  проводити розрахунки конічних передач;

  приводити прямозубе конічне колесо до еквівалентного прямозубого циліндричного;

  проводити побудову зубчастого зачеплення;

  проводити вибір матеріалів для виготовлення конічних зубчастих коліс

План (логіка викладення і засвоєння матеріалу)

  1. Конструкція та розрахунки конічних зубчастих передач
  2. Сили в конічній передачі. Еквівалентні колеса
  3. Передачі з зачепленням Новикова. Гепоїдні передачі

Ключові терміни та поняття

  навантажуючи здібність

  торцевий перетин

  еквівалентне колесо

  круговий профіль зубця

  дозаполюсне зачеплення

  гвинтова передача

  гепоїдна передача

  пляма контакту

Рекомендована література:

  1. Иванов М.И., Финогенов В.А. Детали машин – 7-е узд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002
  2. Мовнин М.С. и др. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 1982
  3. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Высш.шк., 2001

10.1   Конструкція та розрахунки конічних зубчастих передач

При пересічних під деяким кутом осях ведучих і ведених ланок застосовуються конічні зубчасті передачі.

На рис. 10.1 показана конічна зубчаста передача. Колеса представляють собою конуси, вершини яких знаходяться в точці перетинання осей валів. На бічних поверхнях конусів маються зубці,   розміри яких (товщина і висота) зменшуються по напрямку до вершин конусів.

Рис. 10.1 Конічна зубчаста передача

Найбільше поширення мають конічні передачі з кутом між осями зубчастих коліс, рівним . Розглянемо таку передачу. Передаточне відношення  конічної зубчастої передачі знаходять так само, як і для конічних фрикційних катків і циліндричних зубчастих передач (рис. 10.1):

, де  і  - кути ділильних конусів.

У конічних зубчастих передачах ділильні і початкові конуси завжди збігаються. Початкові конуси в процесі зачеплення перекочуються без ковзання один по одному.

Зубці конічних коліс профілюються по евольвенті так само, як і зубці циліндричних коліс.

Оскільки розміри зубця перемінні по довжині, розрізняють максимальний (виробничий) модуль  і середній модуль  (по середині довжини зуба). Максимальний модуль звичайно вибирають зі стандартного ряду модулів.

Знайдемо співвідношення між середнім і максимальним модулями конічного зубчастого колеса (див. рис. 10.1). Модуль і діаметр ділильної окружності пов'язані між собою тими ж співвідношеннями, що й у циліндричних коліс:

; , але згідно рис. 10.1

або

.

Розділивши обидві частини рівності на , одержимо шукану залежність між  і  :

.

Інші розміри конічного колеса визначають з формул:

зовнішній діаметр вершин зубців

;

зовнішня конусна відстань

.

Конічні зубчасті колеса з криволінійними зубцями працюють майже безшумно і зі значно меншою вібрацією, чим колеса з прямолінійними зубцями. Коефіцієнт перекриття у таких коліс вище, ніж у коліс з прямолінійними зубцями.

Недоліками цього виду передачі є складність виготовлення і значні осьові зусилля.

Розрахунок на міцність конічних зубчастих передач роблять аналогічно розрахункові циліндричних зубчастих передач.

10.2  Сили в конічній передачі. Еквівалентні колеса

У зачеплені конічної передачі діють сили: окружна , радіальна  і осьова .

Рис. 10.2  Сили, що діють у зачепленні

Залежність між цими силами показано на рис. 10.2, де сили зображені прикладеними до шестерні.

По нормалі до зубця діє сила , яку розкладають на  і . У свою чергу сила   розкладається на  і .

 


 α

Рис. 10.3  Розкладення сили

Звідси маємо

Для колеса напрямок сил протилежний. При цьому  - радіальна сила, а  - осьова.

Параметри еквівалентних коліс використовують при розрахунках на міцність. Форма зубу конічного колеса в нормальному перетині додатковим конусом  така ж як і у циліндричного прямозубого колеса. Еквівалентне циліндричне колесо отримуємо як розгортку додаткового конуса, яка обмежується деяким кутом . Діаметри еквівалентних коліс

.

Виразивши діаметри через  і , запишемо  або числа зубців еквівалентних коліс

При розрахунках конічної передачі слід пам’ятати, що розміри поперечних перетинів зубця конічного колеса змінюються пропорційно відстані цих перетинів від вершини конуса (див. рис. 10.2).

Похожие материалы

Информация о работе