Взаємозамінність, стандартизация та технічні вимірювання: Журнал до виконання лабораторних робіт, страница 4

Номер

інтер-

валу

N

Інтервали

дійсних

розмірів

Від...до

Середне

Значення

Інтервалу

    , мм

Число

деталей у

інтервалі

Відхилення від серед­нього зна­чення

Частота

----

    N=

Емпіричне середньоквадратичне відхилення     

Середньоквадратичне відхилення для розподілу середніх арифметичних величин                         

Гранична похибка випадкового вимірювання з імовірністю заданою викладачем                           

Похибка середнього арифметичного значення    

Результат вимірювання                                       l=    

7.12. Середнє арифметичне значення дійсних розмірів ______

7.13. Відхилення окремого розміру від середнього арифметичного
__________________

7.14. Алгебраїчна сума відхилень від середнього:    _____________

7.15. Емпіричне середньоквадратичне відхилення випадкового вимірювання  ___________________

Чим менше значення , тим вище точність виготовлення ,тобто тим менш випадкових похибок виготовлень

7.16. Гістограма та емпірична крива розподілу значень випадкової величини. (рис. 210´100)

7.17. Середньоквадратичне відхилення для середнього значення
___________________

7.18. Гранична похибка випадкових вимірювань з імовірністю яка дорівнює 0.9973% :     _________________

7.19. Гранична похибка середнього арифметичного значення
___________________

7.20. Результат вимірювання ____________________

7.21. Похибка випадкового вимірювання даної партії деталей з імовірністю вказаною викладачем:   ____________________

де a - множник довірчого інтервалу (обирається з "Таблиці зна­чень функцій інтервалу Лапласа Ф(t) " в залежності від імо­вірності у відносних одиницях)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N8

ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОГО ТА ТОРЦЕВОГО БИТТЯ

8.1. Торцевим биттям називається _______________________________

8.2.  Воно визначається на ______________________________________

8.3.  Повне радіальне биття – це _________________________________

8.4.  Радіальним биттям називається ______________________________

8.5. Пристосування для вимірювання биття (з позначенням позицій та розшифровкою) рис. 100´60

8.6. Вимірювання радіального биття на призмі проводимо в такій послідовності:  ____________________________________________

8.7. Вимірювання торцевого биття на призмі проводимо в такій послідовності: _____________________________________________

8.8. Схема установки вимірювання торцевого та радіального биття

       (рис. 100´60)

8.9. Вимірювання радіального биття у центрах проводимо в такій послідовності: _____________________________________________

8.10. Вимірювання торцевого биття у центрах проводимо в такій послідовності: _____________________________________________

8.11. Допуски паралельності, нахилу, торцевого биття та повного торцевого биття (по ГОСТ 24643-81)

Номінальний розмір, мм

Ступінь точності

5

6

7

8

9

10

11

12

мкм

                               До 10

     Понад 10          до 16

16  25

25  40

40               63

8.12. Приклади нанесення допусків -

(допуски призначити згідно з  заданими  викладачем  ступенем

точності та номінальним розміром за таблицею допусків)

8.13. Ескіз деталі, що вимірювалася (з нанесенням виміряних допус­ків)

          рис. 100´60