Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Страхові послуги», страница 3

У дослідницькій частині курсової роботи необхідно надати ретельний аналіз будь-якої страхової послуги, що надається у розрізі ДОБРОВІЛЬНИХ видів страхування за переліком, поданим у ст. 6 Закону України «Про страхування»:
1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
4) страхування здоров'я на випадок хвороби;
5) страхування залізничного транспорту;
6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
7) страхування повітряного транспорту;
8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9);
12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14);
16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
17) страхування інвестицій;
18) страхування фінансових ризиків;
19) страхування судових витрат;
20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
21) страхування медичних витрат.
Ураховуючи дотримання компетентнісного підходу до підготовки спеціалістів, студенту пропонується самостійно обрати варіант курсової роботи для зосередження уваги на тому виді страхування, який є для нього більш цікавий та який більшою мірою може кореспондувати з його майбутньою професійною діяльністю. Обраний варіант курсової роботи студент повинен узгодити із керівником. У одній академічної групі аналіз одного й того ж виду страхування можуть обрати не більш трьох студентів.
Перелік видів страхування, що міститься у ст. 6 Закону України «Про страхування» не є вичерпаним, а може бути розширений за рахунок деталізації окремих видів. Наприклад:
– у складі «страхування життя» (№1) можна окремо дослідити різними студентами «страхування дітей і підлітків», «весільне страхування», «страхування додаткової пенсії» тощо;
– у складі «страхування майна» (№11) можна окремо дослідити різними студентами страхування окремого виду майна, наприклад «страхування домашнього майна громадян»;

– «медичне страхування» (№3) може бути розглянуто у розрізи окремих програм: «Стоматологія», «Невідкладна допомога» тощо;

– «страхування відповідальності перед третіми особами» (№15) може бути розглянуто з деталізацією «страхування відповідальності за якість продукції / послуг», «страхування відповідальності роботодавця», «страхування відповідальності орендаря (орендодавця)» тощо;

– великий перелік окремих страхових послуг містить у собі такий вид страхування як «страхування фінансових ризиків» (№18) та «страхування кредитів» (№16).
Тобто, студент може дослідити не сам вид (як він найменований у законі), а окрему страхову послугу, яка надається українськими страховиками в розрізі цих видів страхування.
Розділ повинен мати наступну структуру (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Структура розкриття інформації у дослідницькій частині
Назва підрозділу
Рекомендації щодо інформації,
яка повинна бути відображена
1. Загальна 
характеристика 
сутності страхової
послуги
– визначення предмету договору страхування;
– перелік випадків, що визнаються страховими; 
– характеристика потенційних страхувальників та переваг даної послуги для них;
– особливості встановлення розміру страхової суми за цим видом страхування;
– порядок врегулювання збитків при настанні страхового випадку;
– умови здійснення страхових виплат та причини відмов у них (бажано подати схему взаємодії при настанні страхового випадку).
2. Порівняння умов надання страхової
послуги вітчизняними страховиками
– діапазон тарифних ставок (порівняння тарифів різних страховиків);
– характеристика основних положень, що містяться у правилах страхування різних страховиків (бажано подати порівняльну таблицю);
– розбіжності умов у договорах страхування різних страховиків (приклади договорів бажано подати у додатках).
3. Особливості
реалізації страхової послуги
на страховому ринку
– характеристику каналів реалізації страхової послуги;
– особливості застосування елементів страхового маркетингу для реалізації послуги, що застосовуються страховиками;
– пропозиції щодо підвищення ефективності застосування маркетингових інструментів щодо реалізації страхової послуги.