Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Страхові послуги», страница 2

Курсова робота перевіряється керівником, який протягом семестру у визначений час здійснює консультації щодо її виконання. Остаточна оцінка виставля­ється після захисту курсової роботи.

Курсова робота виконується у вигляді пояснювальної записки та повинна містити: титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, висновки, перелік використаної літератури, додатки.

1.1. Титульний аркуш

Титульний лист містить інформацію про вид роботи, найменування теми, дані про студента і керівника. Приклад оформлення титульному аркушу подано в додатку А.

1.2. Зміст

Зміст включає: вступ, послідовно перераховані назви розділів і підрозділів, висновки, перелік використаної літератури, найменування додатків і номери відповідних сторінок.

Приклад оформлення змісту наведено в додатку Б.

1.3. Вступ

Вступ повинен містити наступну інформацію:

Актуальність теми, в якій стисло викладається сучасний стан надання та перспектив розвитку страхової послуги, що досліджується у роботі. Особливо необхідно підкреслити проблеми, які уповільнюють її реалізацію на страховому ринку.

Далі необхідно сформулювати мету роботи, яка повинна полягати в рішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу і знаходженні певних закономірностей. Не можна формулювати мету як «дослідження…», «вивчення…» тощо, оскільки це вказує на засоби досягнення мети, а не на саму мету.

Виходячи з мети роботи визначаються завдання. Це зазвичай можна надавати у формі перерахування (проаналізувати..., узагальнити..., виявити..., довести..., показати..., визначити..., встановити..., з'ясувати..., дати рекомендації..., встановити взаємозв'язок..., зробити прогноз... тощо).

Далі необхідно визначити об’єкт та предмет дослідження.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для дослідження.

Предмет дослідження –частина об'єкту дослідження, проблема (коло питань), що досліджуються в роботі.

Рекомендований обсяг вступу – 1-2 сторінки. Приклад написання вступу поданий у додатку В.

1.4. Основна частина роботи

Основна частина роботи складається з двох розділів:
– дослідницького (рекомендований обсяг 20-30 стор.);
– розрахунково-практичного (рекомендований обсяг 10-15 стор.).

Кожній розділ має містити висновки за ним.

Вимоги до виконання основної частини подані окремо далі у методичних рекомендаціях.

1.5. Висновки

Основне призначення висновків – зазначити, які професійні компетенції студент сформував для себе під час виконання курсової роботи.

Приклад написання висновків подано у додатку Г.

Рекомендований обсяг матеріалу – 1-2 сторінки.

1.6. Перелік використаної літератури

У перелік використаної літератури необхідно включати тільки ті джерела, що цитуються, згадуються або використовуються безпосередньо у роботі. Відповідно на кожне джерело повинно бути посилання за текстом. Рекомендована кількість джерел до опрацювання – 20-25.

1.7. Додатки

Додатки не є обов’язковим розділом курсової роботи. Доцільність додатків визначається автором роботи за узгодженням з керівником, виходячи з теми роботи та її обсягу.

За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- допоміжні матеріали, що мають прикладне значення (таблиці, рисунки, тощо).

У додатки можна винести приклади договорів страхування, витяги з правил страхування, фінансову і статистичну звітність та інші матеріали, які є первинною інформацією або використання яких в основній частині роботі порушує логічну стрункість викладення.

Обсяг додатків не обмежується.

2. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ