Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Страхові послуги»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

для студентів спеціалізації «Фінанси»

денної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

 на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

на 2009 / 2010 навчальний рік

(Протокол № 1 від 31.08.2009 р.)

Завідувач кафедри

управління фінансовими послугами,

доктор економічних наук, професор

Н. М. Внукова

Керівник курсу «Страхові послуги»,

кандидат економічних наук, доцент

В. А. Смоляк

Харків, ХНЕУ, 2010


 ВСТУП

Курсова робота з дисципліни «Страхові послуги» є самостійною кваліфікаційною роботою студентів. Вона повинна мати теоретичне обґрунтування завдання та прикладний характер за обраною темою.

Виконання курсової роботи зі страхових послуг передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності “Фінанси”. Курсова робота, яка виконується на завершальному етапі вивчення дисципліни, свідчить про рівень професійної підготовки студента як майбутнього фахівця і є важливою формою його індивідуальної роботи.

Метою написання курсової роботи є закріплення, поглиблення й узагальнення теоретичних знань, здобутих під час навчання, та застосовування їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного фахового завдання; самостійне опрацювання літератури, набуття досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації матеріалу, формулювання висновків, побудови наукового апарату.

Для досягнення вказаної мети студенти повинні вирішити такі завдання:

1) обґрунтувати вибір теми курсової роботи;

2) вивчити та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-правові та інструктивні матеріали, літературні та інші джерела з обраної теми;

3) виконати аналіз обраного предмета дослідження;

4) розробити конкретні заходи щодо вирішення проблем, пов’язаних із обраним предметом дослідження;

5) оформити результати проведеного теоретичного та практичного дослідження у вигляді пояснювальної записки.

Успішне написання курсової роботи передбачає глибоке оволодіння методологією наукової дослідницької діяльності, засвоєння навчального матеріалу із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін навчального плану.


1. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота – це самостійна індивідуальна праця студента, на підставі якої можна зробити висновок про якість засвоєння ним теорети­чних, методичних та практичних питань з дисципліни «Страхові послуги».

Курсова робота виконується за матеріалами діяльності страхових компаній, набутими у засобах масової інформації, у мережі Інтернет на сайтах страховиків та спеціалізованих порталах, форумах та інших сайтах, присвячених страхуванню, а також за матеріалами, отриманими під час відвідування офісів страховиків.

Свою роботу студенту необхідно пов'язати з останніми змінами в економічній і страховій політиці, показати знання інструктивних матеріа­лів, нормативних актів, спеціальної літератури, висловити і обґрунтувати свою точку зору. Для цього слід уважно вивчити рекомендовані джерела, чинний інструктивний матеріал, озна­йомившись з публікаціями в спеціальній літературі та в пе­ріодичних виданнях.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
115 Kb
Скачали:
0