Типи сигналів. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Виконання арифметичних операцій. Перешкоди та їх характеристики (Вправи до лекційних тем), страница 4

  1. Для логічної функції, що задана картою Карно (рис.2) значення ряду клітин, позначених значком ´ являються невизначеними. Довизначити функцію з метою отримання мінімальної диз’юнктивної форми і і мінімізувати  Проаналізувати різні шляхи довизначення функції та її мінімізації. 
  2. Виконати сумісну мінімізацію системи логічних функцій, заданих у вправі 22.
  3. Для логічних функцій у2 , у3 з вправи 19 записати                      Рис. 2..

        кубічні комплекси.

  1. Для кубічного комплексу з попередньої задачі знайти покриття логічної функції.

Вправи до теми 7.  Коди, що знаходять та виправляють помилки

 1. Визначити відстань між двома вершинами n- вимірного куба  А1(1101011) А2(1011101).
 2. Знайти шлях намалювання 3-куба на листі бумаги так, щоб ніякі лінії не перетинались, або доказати, що це неможливо.
 3. Повторити вправу 2 для 4-куба.
 4. Написати формулу, що дає кількість m – субкубів  n- вимірного куба для заданої кількості  m .
 5. Маємо шину передачі даних шириною nбіт. Яка розрядність двійкового коду повинна бути , щоб забезпечити відстань d = 2..Яку кількість кодових слів може мати відповідний код?
 6. Для 3-х розрядного двійкового коду створити відповідний 4-х розрядний код парності і код непарності.
 7. Знайти відстань між двома кодовими словами  двійково- п’ятирічного коду.
 8. З 3-х бітного двійкового коду вибрати слова, між якими забезпечується відстань d = 2. Зробити таку ж операцію для 4-х бітного двійкового коду.
 9. Визначити наявність відстані для двійкового 3-х розрядного коду. Вибрати відповідні кодові слова.
 10. Яка відстань d забезпечується в n-бітному двійковому коді.
 11. Показати, як створити код з d =6  з 4-ма інформаційними бітами. Скласти  список  його кодових слів.
 12. Написати кодові слова коду Хемінга з одним інформаційним бітом.
 13. Визначити групи парності для d =3  коду Хемінга з 11 інформаційними бітами.
 14. Ранг коду – це відношення кількості інформаційних біт до загальної кількості біт кодового слова. Вищий ранг той, що наближається до 1, являється бажаним для ефективної передачі інформації. Розробити і побудувати графік , який би порівнював ранг з відстанню 2 коду парності і коду Хемінга з відстанню 3 і 4. до 100 інформаційних біт.
 15. Пояснити який з кодів з d =4  має вищий ранг- двовимірний, чи код Хемігнга.. Задачу розв’язати в стилі вправи 14.
 16. При передачі двійкової інформавції на приймальній стороні цифрової системи прийняте двійкове слово 1011011. Вияснити з використанням корекції по Хемінгу правильність прийнятої кодової комбінації і виправити помилку в відповідному розряді, якщо вона є.
 17. Слідуючі кодові комбінації зобразити в вигляді поліномів: 1001; 101010; 10111.
 18. Отримати циклічні коди для кодових комбінацій, приведених в попередньому прикладі.
 19. Запис-зчитування інформації на флопі-диск персонального комп’ютера забезпечується в однобайтовому послідовному форматі. Скільки контрольних біт необхідно мати для того, щоб забезпечувати контроль передачі даних з використанням коду Хемінга; з використанням контролю парності.

Вправи до теми 8. Перешкоди та їх характеристики.

1.Для кожного з слідуючих логічних виразів знайти всі причини збудження статичних перешкод  в відповідних дворівневих І-АБО або АБО-І колах. І спроектувати схеми, які б реалізлвували ці ж функції без генерації перешкод.