Напівпровідникові прилади на основі p-n переходу, страница 15

Таблиця 3.7

Гранично-допустимі значення електричних режимів експлуатації

Найменування режиму, одиниця виміру

Літерне позначення

Норма

Максимально допустима зворотня напруга у діапазоні температур від –40°С до +85°С , В

U зв.мах

24

Максимально допустимий постійний прямий струм у діапазоні температур від –40°С до +85°С , мА

I пр. мах

20

Максимально допустимий середній прямий струм у діапазоні температур від –40°С до +85°С , мА

I пр. сер. мах

20

Максимально допустима пряма потужність, що розсіюється, у діапазоні температур від -40 С до +85 С , мВт

Р max

20

Діоди Шоткі виготовляють такі фірми, як ITT, ST, Motorola, Siemens, General Instrument, Philips, International Rectifier.

При цьому граничні характеристики найбільш уживаних діодів Шоткі  коливаються від 20 mА, 20 В (SD101CX фірми ITT) до 30 А, 60 В (SBP3060 фірми  GI – збірка з двох діодів Шоткі, включених зустрічно – з'єднаних катодами).

3.5.3. Напівпровідникові стабілітрони

Напівпровідникові стабілітрони– це прилади, в яких використовується частина ВАХ,  обумовлена електричним пробоєм p-n переходу. В стабілітронах використовується один з видів електричного пробою, який називається лавинним. Він обумовлений лавинним розмноженням носіїв в p-n переході за рахунок ударної іонізації атомів швидкими неосновними носіями заряду. Практично при напругах стабілізації, менших 6 В, має місце тільки тунельний пробій, а при напругах понад 8 В – тільки лавинний. В інтервалі 6 – 8 В мають місце обидва типи пробою.

Вигляд зворотньої ВАХ діода з лавинним пробоєм приведений на рис. 3.18.

Рис. 3.18

Рис. 3.19

Режим електричного пробою не пов’язаний з явищами накопичення і розсмоктування носіїв при переході з режиму пробою до режиму запирання та навпаки, тому їх часто використовують в імпульсних схемах в якості фіксаторів рівнів і обмежувачів напруг.

Головні характеристики стабілітрона:

1. Напруга стабілізації Uст – напруга електричного пробою стабілітрона.

2. Розкид величини напруги стабілізації DUстдіапазон напруг відхилення напруги стабілізації від U ст (рис. 3.19).

3. Мінімальний Ізв.min і максимальний Ізв.max зворотні струми – діапазон зворотніх струмів стабілітрона, в якому підтримується лавинний пробій.

4. Динамічний опір rД = DU/DIзв робочої характеристики (ділянка АВ на рис. 3.18).

5. Температурний коефіцієнт напруги

T kU = (DUCT/Dt) ×100%

визначається як відношення відносної зміни напруги стабілізації до абсолютної зміни температури при незмінному струмі стабілізації (в процентах).

Для зменшення температурного коефіцієнта напруги стабілізації послідовно з стабілітроном часто встановлюється допоміжний діод (рис. 3.20, а). Така схема корисна тим, що вона, не змінюючи параметри напруги стабілізації, забезпечує високу температурну стабільність. Такі стабілітрони визначаються як прецизійні і випускаються промисловістю як окремі компоненти електронних схем – наприклад, прилади 2С191, КС211 та інші. В них допоміжно нормуються часова нестабільність напруги стабілізації і час виходу на режим, який визначається десятками хвилин [ Гусеви].

Промисловістю також випускаються двоанодні стабілітрони, які призначені для стабілізації і обмеження двополярних напруг (рис. 3.20, б). Для них допоміжно нормується абсолютне значення несиметричності напруги стабілізації.

Рис. 3.20

Промисловістю випускаються стабілітрони з напругами стабілізації від 1 до 1000 В. Діапазон струмів стабілізації – від Іст мін = 1-10 mА до Іст max = 50-2000 mА. Величина rд залежить від Uст і знаходиться в діапазоні 0.5-200 Ом. Величина T kU для більшості стабілітронів лежить в межах (-0.05 ÷ +0.2) %/оС. Виготовляються також стабілітрони, працюючі з T kU ≈ ±0.0005 %/oС.

В таблиці 3.8 приведені технічні характеристики деяких типів стабілітронів та стабісторів.

Таблиця 3.8