Напівпровідникові прилади на основі p-n переходу, страница 13

Діоди, які призначені для роботи в високочастотних перетворювачах, часто називають імпульсними силовими діодами. Так як такі перетворювачі працюють на частотах від 10 до 100 кГц, то основні вимоги, які до них пред’являються, – це швидка реакція на прикладену імпульсну напругу. Основні параметри таких діодів пов’язані з характеристикою часу установлення відкритого стану і часу відновлення закритого стану відповідно після подачі прямої та зворотньої імпульсної напруги. Головний вплив на ці параметри мають процеси накопичення і розсіювання зарядів в p-n переході. Приклад таких діодів приводиться в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Тип

Iпр.сер., А

Iпр.і., А

Uзв.і.п. (Uзв.max), В

Uпр.і.

 (Uпр.,

Uпр.сер. ), В

Iпр.і.

 (Iпр.,

Iпр.сер. ), A

Iзв.і.

 (Iзв.,

Iзв.сер. ), мA

tвідн. зв., мкс

fmax

(fmax) – без зниження електричного режиму, кГц

КД2999В

20

100

100

(1)

(20)

(0,2)

0,2

100

КД2997Б

30

100

200

(1)

(30)

(0,2)

0,2

100

КД2997А

30

100

250

(1)

(30)

(0,2)

0,2

100

Імпульсні діоди - напівпровідникові структури на основі р-n переходу, які мають малу тривалість перехідних процесів і призначені для роботи в імпульсних електронних колах. Завдяки зменшенню площі р-n переходу в імпульсних діодах досягнута мала його ємність і ряд інших динамічних параметрів, але при цьому зменшується також і допустима потужність, яка може бути розсіяна приладом.

Основні параметри імпульсних діодів

1)  Ємність переходу діода – визначається величинами від долей до декількох одиниць пікофарад.

2)  Час відновлення зворотньої напруги tвід – інтервал часу від моменту, коли прямий струм зменшиться до нуля при подачі імпульсу зворотньої напруги, до моменту, коли зворотній струм через діод досягне свого паспортного значення. Для швидкодіючих діодів tвід = 0.1 ¸ 1.0 мкс. Цей параметр часто називають часом відновлення зворотнього опору.

3)  Максимально допустимий імпульсний струм Iа мах .

4)  Максимальна величина прямої імпульсної напруги Uа мах .

5)  Час встановлення прямої напруги tвст .

Наявність часу  відновлення tвід обумовлена наявністю заряду, який накопичується в базі під час інжекції (протіканні прямого струму). Для запирання діода необхідно, щоб накопичений заряд був знижений до нуля. Але, як було встановлено вище, накопичені заряди миттєво не можуть зникнути: вони зменшуються за рахунок рекомбінації і за рахунок зворотнього переходу неосновних носіїв з бази в емітер. Це приводить до значного зростання зворотнього струму, величина якого визначається концентрацією неосновних носіїв.

Рис. 3.16

Рис. 3.17

Рис. 3.16 ілюструє часові залежності зміни струму через діод при прикладанні зворотньої напруги.  При прикладанні зворотньої напруги в момент часу t0 напрямок струму через діод миттєво змінюється на протилежний, величина якого може досягнути досить значних величин. За рахунок рекомбінації і зворотнього переходу (екстракції) збиткова концентрація неосновних носіїв в базі зменшується. Розподілення  зарядів для цього випадку приводиться на рис. 3.17.

Поки зберігається незмінність градієнту концентрації збиткового заряду в базі на межі р-n переходу (моменти часу t1, t2), до того часу значення зворотнього струму залишається незмінним. Коли ж величина збиткового заряду зменшується до нуля, починає зменшуватись градієнт концентрації і, відповідно, зворотній струм зменшується до свого стаціонарного значення ІЗВ.  

Окрім часу встановлення і часу відновлення, специфічними параметрами імпульсних діодів являються максимальний імпульсний опір rімп, який визначається відношенням максимальної амплітуди імпульсу прямої напруги на діоді до струму через нього, і  максимальний струм відновлення - найбільший зворотній струм через діод після перемикання напруги на ньому з прямого напрямку на зворотній.