Типи сигналів. Системи счислення. Виконання арифметичних операцій. Основи алгебри логіки. Коди, що знаходять та виправляють помилки. Перешкоди та їх характеристики (Питання до лекційних тем)

Страницы работы

Содержание работы

1.1.Питання до теми 1. Типи   сигналів.

 1. Дайте визначення  терміну “сигнал”. Чи являється напруга, що живить Ваш ПК, сигналом. Чому?
 2. Дайте визначення терміну “аналоговий сигнал”. Якими параметрами характеризується моногармонічний аналоговий сигнал.
 3. Дайте визначення терміну “модуляція”. 
 4. Які види модуляції моногармонічного сигналу Вам відомі. Дати пояснення кожному з видів модуляції, приклади використання.
 5. В чому полягають недоліки аналогових сигналів
 6. Дати пояснення параметрам імпульса та іпульсної послідовності.
 7. Дати визначення функуії Хевісайда, функції Дірака. В чому полягають особливості цих функцій.
 8. Дати пояснення імпульсним видам модуляції. В чому полягають переваги імпульсної форми передачі сигналу.
 9. Поянити на конкретних прикладах фізичну суть теореми ак. Котельникова (імпульсна теорема).
 10.  Яким шляхом здійснюється квантування в часі та по рівню. Дати пояснення.
 11.  Дайте визначення терміну “біт”, “байт”.
 12. Дайте визначення термінам “код”, “кодування”

Питання до теми 2. Системи счислення

1.  Дати визначення системи счислення. Привести приклади позиційних і непозиційних систем счислення. Дати пояснення.

2.  Що Ви розумієте під терміном “алфавіт системи счислення”. Привести приклади алфавіту двійкової систми счислення; 16-річної системи счислення; п’ятирічної системи счислення.

3.  Скільки і яких потрібно цифр, щоб можна було будь-яке число записати в

      семиричній системі числення? А в дванадцятеричній?

4.  Пояснити особливості використання схеми Горнера для переводу Р-ічної сстеми счислення в десяткову.

5.  Дати пояснення особливостям переводу з десяткової системи счислення в Р-ічну.

6.  Дати пояснення особливостям переводу дробних чисел з одної си стеми счислення в іншу  і привести конкретні приклади.

Питання до теми 3. Коди та їх характеристика.

1. ­­ Дайте визначення термінам “код”, “кодування”, “декодування”,

                  2.  Що являється необхідною умовою для декодування повідомлення.?

3.  Які Вам відомі принципи розділення кодових символів при їх передачі?

 Дайте пояснення кожному з приведених принципів.

4.  Пояснити взаємозв’язок між прямим двійковим , зворотнім і доповнюючим кодами.

5.  Пояснити особливості коду Грея та області його використання.

6.  Привести приклади самодоповнюючих кодів і пояснити їх властивості.

7.  Які коди називаються перешкодозахищеними (коригуючими). В чому полягає їх властивість

8.  Пояснити переваги і недоліки послідовного і паралельного форматів передачі даних.

9.  Дати пояснення терміну «протокол обміну даних»

10.  Які способи послідовної передачі даних Вам відомі? Пояснити їх особливості.

Питання до теми 4. Форми зображення чисел

 1. Пояснити особливість представлення від’ємних чисел.
 2. Пояснити суть запису двійкових чисел в формі з фіксованою комою. В чому недоліки такого способу запису.
 3. Пояснити особливість запису чисел в формі з плаваючою комою.

Питання до теми 5.Виконання арифметичних операцій

1.  Пояснити послідовність виконання арифметичних операцій додавання і віднімання в двійковій системі счислення при різних знаках зменшуємого і від’ємника.

2.  Пояснити особливість виконання арифметичних операцій в двійково-десятковому коді.

3.  Пояснити послідовність вконання операції перемноження в двійковому коді.

4.  Операція віднімання в двійковому коді виконується з використанням доповнюючого коду. Проаналізувати і дати пояснення, чи справедлива подібна послідовність виконання арифметичної операції, якщо числа задаються в двій-ково-десятковому коді; в коді з “надлишком 3”.

Питання до теми 6. Основи алгебри логіки.

 1. Дати визначення терміну “алгебра логіки (булева алгебра)”
 2. В чому полягає суть принципу подвійності.
 3. Дати пояснення диз’юнктивній і кон’юнктивній формам запису логічних функцій, а також досконалим формам запису.
 4. Перелічити відомі Вам способи запису логічних функцій. Дати пояснення взаємозв’язку між ними.
 5. Яка функція називається неповністю визначеною. Як запезаечити перехід для неповністю визначеної функції від табличного способу запису до аналітичного.
 6. Сформулювати теорему Шенона. Дати пояснення її використання при перетворенні булевих виразів.
 7. Дати пояснення суті розкладанні Ріда. Пояснити його призначення і специфіку використання.
 8.  Дати пояснення суті теореми Де-Моргана. Привести приклади її використання.
 9. Пояснити властивості карти Карно.
 10. Які логічні операції використовуються для аналітичного способу мінімізації логічних функцій?
 11. На яких властивостях карт Карно реалізується задача мінімізації логіфчних функцій?
 12. На якій концепції базується мінімізація з використанням кубічних комплексів?
 13. Пояснити особливість мінімізації неповністю визначених функцій.
 14. В чому полягає особливість мінімізації декількох логічних функцій?
 15. Дати інтерпретацію імпліканти і покриття Квайна.
 16. Пояснити суть мінімізації логічних функцій  методом Квайна і Мак-Класкі.

Питання до теми 7. Коди, що знаходять та виправляють помилки

 1. Дати визначення відстанні між двома n-бітними словами.
 2. В чому полягає ідеологія побудови кодів з виявленням помилок?
 3. Пояснити, як будуються коди з виявленням і виправленням  помилок.
 4. Пояснити особливість побудови коду Хемінга.
 5. Яку кодову відстань забезпечує код Хемінга.
 6. Пояснити суть двовимірних кодів. Де використовуються двовимірні коди?.
 7. Дати пояснення принципу створення циклічних кодів. Яким шляхом виконується декодування циклічних кодових комбінацій?

Питання до теми 8. Перешкоди та їх характеристики

 1. Дати визначення термінам “перешкода”, “зовнішня, (внутрішня) перешкода”, “наводка”.
 2. Що являється основним джерелом перешкод в електронному пристрої?
 3. Перелічити причини внутрішніх перешкод електронного пристрою.
 4. В чому проявляється специфіка цифрових схем з точки зору їх перешкодостійкості?
 5. Пояснити причину появи імпульсних перешкод при перемиканні логічних елементів. В чому полягає проблема боротьби з такими перешкодами.
 6. В чому полягає різниця при розгліді перешкод в коротких і довгих лініях..
 7. Дати інтерпретацію перехресних “перешкод”
 8. Пояснити різницю між перешкодами “нормального” і “загального” виду.
 9. Дати визначення терміну “перешкодостійкість” В чому різниця між статичною і динамічною перешкодостікістю.

Похожие материалы

Информация о работе