Дослідження впливу комп'ютерної техніки на навколишнє середовище, страница 3

Торсіонові поля переносять інформацію про процеси, що протікають у фізичних об'єктах. Вони не поглинаються середовищами, тому що мають неелектромагнітну природу, хоча виникають, наприклад, одночасно з електромагнітним випромінюванням. Їхня енергія наближається до нульової, а швидкість поширення може змінюватися від 0 до 109 км/с, у залежності від виду джерела торсіонового поля, що породжує його.

Дисплеї, сконструйовані на основі електронно-променевої трубки, є джерелами електростатичного поля, м'якого рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, видимого, низькочастотного, більш низькочастотного і високочастотного електромагнітного випромінювання. Електромагнітне поле у свою чергу породжує торсіонове поле. Отже, переважна більшість електронних, електротехнічних і радіотехнічних пристроїв є джерелами торсіонових випромінювань, що мають той чи інший ступінь агресивності стосовно навколишнього світу і негативно впливаючи на нього.

Монітори ПК, телевізори, безсумнівно, відносяться до згаданих вище приладів і є могутніми генераторами торсіонових полів. Очевидно, є декілька складових, котрі створюють загальне торсіонове поле монітора ПК і телевізора.

Висока прискорююча напруга (~27 кВ), яка подається на перший анод електронно-променевої трубки (ЕПТ), здійснює зарядову поляризацію фізичного вакууму, що веде до виникнення торсіонового поля перед монітором і за монітором, відповідно ліворуч та праворуч. Іншими словами, монітор є генератором торсіонового поля із симетричним торсіоновим випромінюванням у протилежні сторони.

Відхиляюча система ЕПТ, що здійснює розгорнення електронного променю по її екрану, є кільцевою структурою, тобто відбуваються організовані кільцеві електромагнітні процеси, що і вносять свій вклад у загальне торсіонове поле монітора ПК, телевізора. Крім того, сам електронний промінь можна представити як довгий циліндр, що також генерує в обидва боки конусні торсіонові поля з ліва (Рис.6.1).

Рис.6.1. Виникнення торсіонових полів

Експериментально виявлено утворення торсіонового поля при бомбардуванні електронами люмінофора ЕПТ, що відбувається при наявності високої прискорюючої напруги на першому аноді ЕПТ у процесі розгорнення зображення по екрану. Однак при використанні у високовольтному блоці монітора ПК, телевізора, трансформатора Тесла поле люмінофора стає правим. Причини такої зміни ще потрібно бути з'ясувати надалі при розробці моніторів, що мають мінімальний негативний вплив.

З фізичної точки зору електролюмінісценція — це світіння люмінофора, коли збуджені прискореним електронним променем електрони останнього випускають кванти світла, переходячи з однієї дозволеної орбіти на іншу, тобто змінюють свій енергетичний стан убік зменшення енергії, і зміни орієнтації спінів у просторі. Цей динамічний процес є чинником, що породжує хвильове торсіонове поле, яке негативно впливає на людину.

При вимиканні монітора ПК, телевізора й інших аналогічних приладів просторово-розщеплені частка й античастинка у фітонах автоматично повертаються в симетричний вкладений стан, тому що зникають розглянуті вище джерела збудження, тобто просторово-розщеплений стан є хитливим і може утримуватися лише при наявності джерел збудження. Однак необхідно відзначити, що формове статичне торсіонове поле, створюване люмінофором ЕПТ, залишається і при виключеному моніторі, тому що існує ефект нагромадження.

Серед програм, що можуть бути реалізовані в недалекому майбутньому, які базуються на теорії торсіонових полів, є програми по дослідженню шляхів створення екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій, систем і засобів нетрадиційного високоефективного енергозабезпечення по вивченню впливу торсіонових полів на властивості матеріалів з метою розробки технологій виробництва матеріалів із заданими властивостями, виробництву торсіонового устаткування для інших галузей народного господарства, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва, збільшенню термінів збереження продовольчих товарів і ряду інших технологій і систем, засобів, що забезпечують збереження середовища проживання і раціональне використання природних ресурсів.

8.5 Негативний вплив торсіонового поля на тваринний і рослинний світ