Філософія духовного буття. Концепції свідомості, страница 7

Карен Хорні. Тема “хворого суспільства” у неї найпоширеніша. Головний спонукальний мотив – потяг до безпеки, що постійно відтворюється страхом. 3 типи спрямованості поведінки особи стосовно людського оточення: до людей, від людей, проти людей. Від них йде збільшення тривожності та зростання конфліктності.

Фрейдомарксистська концепція свідомості “Франкфуртської школи соціології” (Г. Маркузе, В. Райх, Т. Адорно).

13.4.  Свідомість як інтенціональні акти. Гуссерль.

Література.

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 1999, с. 156-194 р. ІІ, гл. ІХ сознание.

Бичко І.В. та ін. Філософія. – К., 1991, с. 309-333. (лекція 16 розвиток форм відображення, 309-316; лекція 17 як специфічно-суспільна форма відображення, 317-331).

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч./Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1989, ч. 2, гл. ХІ, с. 288-317.

Волчек Е.З. Философия: Учебн. пособие. – Мн., 1998, с. 100-115. Р 2, гл. 16, происхождение и сущность сознания.

Горак Г.І. Філософія. – К., 1998, с. 123-149. Р. 6. Поняття духу і духовності.

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2000, с. 161-188 духовні здібності.

Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. – М., 1991, ч. 1, с. 412-477.

Сілаєва Т.О. Філософія. – Тернопіль, 2000, с. 110-120 – духовний вимір буття.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 2001, с. 368-413. Гл. 11. Душа, сознание, разум.

Философия./Отв. ред. Кохановский В.П. – Ростов-Дон, 2000, с. 229-285.

Философия: Основные идеи и принципы./Под ред. Ракитова А.И. – М., 1990, Гл. 6. с. 65-87.

Філософія./За заг. ред. Горлача М.І. та ін. – Х., 2000, р. ІІ – філософія буття с. 351-372, гл. 3 Феноменологія (свідомість як предмет філософського дослідження).

Філософія./За ред. Заїченка Г.А., Сагатовського В.М. – К., 1995, Р. Х, с. 283-312. свідомість як відображення і діяльність.

Філософія./За ред. Надольного І.Ф. – К., 1997, с. 124-133 – психоаналіз і неофрейдизм, 201-220 – свідомість..

Додаткові джерела:

*Лебедев В. Тайны психики без тайн.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема.//Вопросы философии, 1990, № 10.

Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. – М., 1991, ч. ІІ, с. 127-138 (Фрейд).

Никитин Е.П. Духовный мир: органический космос или разбегающаяся вселенная.//Вопросы философии, 1991, № 8, с. 3-12.

Скворцов Л.В. Культура самосознания: Человек в поисках истины своего бытия. – М.: Политиздат, 1989. 319 с. (кафедра НУК).

*Спиркин А.Г. Сознание и самосознание.– М.: Политиздат, 1972.

Творческая активность сознания./Под ред. Пушкина В.Г. – Л. Изд. ЛГПИ, 1986. 148 с.

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

Юнг К. Душа и миф. – М., 1997.

Юнг К. Архетип и символ. – М., 1991.

Завдання:

1.  Чим відрізняються поняття “душа” і “свідомість”?

2.  Розкрийте взаємозв’язок духовних здібностей і свідомості.

3.  У чому полягає специфіка суб’єктивної реальності? Порівняйте її з об’єктивною реальністю.

4.  Дайте філософське визначення свідомості.

5.  Психічне, безсвідоме і свідоме. Розкрийте зміст і структуру цих понять.

6.  Назвіть чинники  виникнення і розвитку свідомості.

7.  Особливості матеріалістичного та ідеалістичного підходів до розуміння свідомості.

8.  Свідомість і відображення. Назвіть субстрат, об’єкт свідомості і форми психічного відображення дійсності.

9.  Що, на ваш погляд, є джерелом усвідомлення людиною світу?

10.  Розкрийте роль мови у функціонуванні  свідомості.

11.  Розкрийте фрейдівське розуміння свідомості.

12.  Свідомість в аналітичній психології К. Юнга.

13.  Дайте характеристику неофрейдистським концепціям свідомості.

14.  Свідомість як усвідомлюване буття.