Механічні і електромагнітні коливання. Змінний струм, страница 7

99. Коливальний контур складається із паралельно з’єднаних конденсатора ємністю C = 1мкФ та котушки з індуктивністю L = 1мГн. Опором контуру можна знехтувати. Знайти частоту nколивань.

100. Коливальний контур складається із повітряного конденсатора з двома пластинами по 100см2 кожна та котушки індуктивністю 1мкГн. Контур резонує на хвилю довжиною 10м. Визначити відстань між пластинами конденсатора.

101. Під дією власної ваги стрибуна пружна дошка статично прогинається на h = 0,5м. Нехтуючи  масою дошки , знайти період малих коливань системи біля положення рівноваги.

102. Період малих коливань кульки, підвішеної на спіральній пружині, дорівнює T = 0,5с. Нехтуючи масою пружини, знайти статичне видовження пружини x під дією ваги самої кульки.

103. Невелика кулька масою m, яка летить горизонтально зі швидкістю V, вдаряється у вертикально розташовану пружну сітку. Вважаючи, що деформація сітки пропорційна прикладеній силі з коефіцієнтом пропорційності k, знайти час t, протягом якого сітка одержить максимальну деформацію.

104. До пружини прив’язана нитка, на якій висить тягар масою = 1кг. Відтягуючи тягар вниз та відпускаючи його, приводять його в коливальний рух. На яку відстань x можна відтягувати тягар, щоб при коливаннях нитка завжди була в натягнутому  стані.  Коефіцієнт   жорсткості   пружини k = 0,5Н/см.

105. Куля пролетіла зі швидкістю 660м/с на відстані 5м від людини. На якій відстані була куля, коли він почув її свист?

106. Яка довжина L струни, якщо при вкороченні її на 10см частота коливань збільшується у півтора рази? Натяг струни залишається незмінним.

107. Дві струни мають однакову довжину і натяг. Як відносяться періоди їх власних коливань, якщо діаметр однієї струни в два рази більший діаметра другої?  Струни зроблено з одного матеріалу.

108. Як треба змінити натяг струни, щоб вона давала тон в три рази більш низький?

109. Струна звучить з частотою 440Гц. В якому місці і як треба затримати рух струни, щоб вона звучала з частотою: 1)800Гц; 2)1200Гц? Чи можна, прижимаючи струну, знизити частоту її звучання?

110. Як вказує дослід, швидкість V поширення продольних деформацій в суцільному середовищі залежить від модуля пружності середовища E і від її густини r. Користуючись методом розмірностей, знайти вираз для залежності V від вказаних параметрів середовища.

111. Рівняння коливань, записане в системі CI, має вигляд:            x = sin(300- 6). Вказати його амплітуду, початкову фазу, частоту й період.

112. Камертон коливається з частотою n0 = 800Гц і амплітудою A = 4мм. Знайти максимальне прискорення його вітки, яка коливається.

113. Два однаково напрямлені гармонічні коливання з рівними частотами й амплітудами A1 = 9см і A2 = 6см утворюють нове гармонічне коливання тієї самої частоти. Амплітуда результуючого коливання A = 7см. Початкова фаза першого коливання j = 0,5 рад. Визначити j2.

114. Два однаково напрямлені коливання з періодами 0,3с і 0,4с додаються, утворюючи нове коливання. Знайти його період.

115. Тягарець, підвішений до пружинки, видовжує її на l = 4см. Потім тягарець відхиляють у вертикальному напрямі і він починає коливатись. Визначити період цих коливань.

116. Плоска синусоїдальна акустична хвиля описується рівнянням = 0,2 sin(100t – 3y)см. Визначити:

а) амплітуду коливань кожної частинки, б) амплітуду коливань швидкості кожної частинки, в) частоту коливань, колову і лінійну,        г) період коливань, д) швидкість поширєння хвилі.

117. Є дві труби однакової довжини – закрита з обох боків і закрита з одного боку. Першу наповнено світильним газом, а друга міститься в повітрі. Знайти швидкість звуку в світильному газі, якщо відомо, що частота коливань, які відповідають 3–й гармоніці першої труби, збігається з частотою коливань 4–ї гармоніки другої труби.

118. Довжина струни дорівнює L = 40см. Після вкорочення струни (при незмінному натягові) на величину l частота її основного коливання зросла в n = 2 рази. Визначити l.