Методичні вказівки до виконання контрольної (самостійної) роботи за темою “Оцінка ударостійкості суднового обладнання при дії підводної ударної хвилі”, страница 3

тут dб – фактичний розмір різьби метричної (М ...)

Можна записати вираз для нормальних напружень розтягнення, які виникають у болтах одного ряду від інерційного навантаження.

                                      (12)

Тут [s] – допустима величина напружень; можна приймати [s]=sт – напруження плинності конкретної марки конструкційної сталі, а  в цілому (12) - умова міцності кріплення при перекиданні.

Розглянемо другий можливий рух устаткування – зсув обладнання паралельно фундаменту.

Активне зусилля - Fін. Сили опору: сила тертя Fт та можливе зусилля зрізу болтів Fзр. Сила тертя обумовлена зусиллям затяжки болтів Fзат , а також силою тиску устаткування на фундамент

                                            (13)

f- коефіцієнт сухого тертя пари “сталь-сталь”; можна приймати  f=0,2…0,25

У свою чергу                  і                                          (14)

Тут - напруження в тілі болтів (шпильок) від затяжки стандартним або дінамометричним ключем; можна приймати =0,7

- вся кількість болтів кріплення до фундаменту.

Якщо Fін>Fт, то після зсуву обладнання в межах шпарок почнеться процес зрізу болтів. Слід оцінити можливість часткового або повного зрізу вузлів кріплення. Для цього необхідно визначитись, яка частина   Fін не буде скомпенсована зусиллям тертя Fт , бо вона ж і буде спричиняти зріз болтів FзрFін  - Fт.

З другого боку

                                                               (15)

Слід записати рівняння умови міцності болтів при їхньому зрізі ( з припущенням, що усі вони деформуються одночасно).

                                                      (16)

Тут - допустиме напруження зрізу і його можна приймати (0,5…0,6). Якщо буде  виконана умова міцності, то це буде означати, що устаткування не зрушить з місця.

Для більш конкретного уявлення про міцність вузлів кріплення слід обчислити запаси міцності болтів, по-перше,  на розрив  і , по-друге, на зріз  . Їх співставлення дасть змогу визначити, яка з двох деформацій може відбутися першою і такий висновок зробити.

Приклад виконання розрахунків

І. Вихідні дані

Тип судна – буксир

Водотонажність: 740 т

Довжина  між перпендикулярами  – 31 м

Досліджуваний об’єкт на судні – головний двигун – дизель;

Маса двигуна mдв= 6200 кг

Довжина  l = 5,85 м

Ширина опорного фланця b = 1,4 м

Висота центра мас над опорним фланцем hцм » 1,2 м

Болтів два ряди = 20

Болти М20, тобто d = 20 мм

Розмір між осями болтів у рядах b1=1,28 м

Матеріал крепежу – сталь 40 з характеристиками sв=500 МПа – межа тимчасової міцності; sт=400 МПа – межа плинності.

Умовна маса заряду підводної зброї G =1,5 т

Відстань від борту R=550 м

2. Розрахунки

І. Визначення мінімального віддалення центру вибуху від борта судна, що гарантує збереження герметичності усієї підводної частини корпуса

Використаємо формулу (2) 

,

де Рф – максимально допустимий тиск у фронті ПУХ; для буксиру можна використати рекомендації “Правил регістра” про рmax= рвипроб=1,5рраб= 1,5х0,49 = 0,735 МПа, приймаємо рф=0,75 Мпа.

          Тоді   м

Оскільки  задана відстань до центру вибуху R=550 м, то  R>Rmin що означає ударостійкість корпусу судна (герметичність після впливу ПУХ) зберігається.

Фактичний тиск у фронті біля борту визначаємо за формулою (1):

 МПа

ІІ. Визначення кінематичних параметрів кидка корпусу судна під впливом тиску підводної ударної хвилі

Основний кінематичний параметр (серед трьох) це прискорення , що визначається за формулою (4)

 

де Рух   - сила тиску ПУХ на бокову проекцію корпуса (підводної частини),

mS - маса судна з урахуванням приєднаної маси води.

  (дивись вираз (5)),

тут   - площа  бокової проекції підводної частини корпуса судна (по ДП)

Оскільки немає теоретичного креслення корпусу можна визначити  спрощено за виразом (6):

                                          ,                                      

де  = 31 м і   Н =4,0 м (див. вихідні дані)

=31,0 х 4,0 = 124 м2

Рух= 0,67 х 124 = 83,1 МН.