Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 1, страница 28

У дифракційній решітці максимуми світла спостерігаються в напрямках, що становлять із нормаллю до решітки кут j, що задовольняє наступному співвідношенню (за умови, що світло падає на решітку нормально):

(36)

[14]

де d – постійна решітка, j – кут дифракції, l – довжина хвилі й k – порядок спектра.

Приклади рішення завдань

Рис. 2.2.1

Рис. 2.2.2

Приклад 1. На рис.2.2.1 зображене точ­кове джерело світла S, його зображення S1 отримане за допомогою лінзи, і оптична вісь лінзи OO1. Визначити побудовою положення лінзи й знайти її фокус. Дійсне або уявне це зображення?

Рис. 2.2.3

Рис. 2.2.4

Рішення: Пряма SS1 перетинає оптичну вісь OO1(в оптичному центрі лінзи, тому що через цю точку промінь проходить не переломлюючись (рис. 2.2.2). Отже, знайдене положення лінзи а, крім того, тепер уже видно, що зображення уявне, пряме й зменшене; отже, лінза розсіююча.

Щоб знайти положення її фокуса, проводимо пряму SA || OO1. Після переломлення в лінзі її продовження повинне проходити через точку S1. Точка перетинання AS1 з OO1й є головний фокус лінзи.

Приклад 2. На рис. 2.2.3 зображено хід променя ABC через розсіювальну лінзу. Визначити побудовою фокус.

Рішення: Проведемо допоміжний промінь аа!, що проходить через оптичний центр лінзи паралельно променю АВ (рис. 2.2.4). Продовження промення ВР перетинається із променем аа' у фокальній площині лінзи ff'. Точка F головний фокус лінзи.

Рис. 2.2.5

Рис. 2.2.6

Приклад 3. На рис. 2.2.5 зображено хід променя ABC через лінзу, що збирає. Побудувати хід довільного променя DE. Розглянути випадки, коли точка перетинання променів АВ й DE лежить ліворуч і праворуч від лінзи.

Рішення: Спочатку побудовою допоміжного променя аа', паралельного АВ, визначимо положення фокальної площини ff' (рис. 2.2.6). Потім за допомогою допоміжного променя bb', паралельного DE, визначимо напрям переломленного променя EF. Випадок, коли точка перетинання променів АВ й DE лежить праворуч від лінзи.

Рис. 2.2.7

Приклад 4. На рис. 2.2.7 зображене точкове джерело світла S, його зображення S1, отримане за допомогою лінзи, що збирає, і найближчий до джерела фокус лінзи F. Відстані SF =l й SS1 =L задані. Визначити положення лінзи і її фокусну відстань.

Рішення: Відстань від джерела S до лінзи

;

фокусна відстань

.

Рис. 2.2.8

Приклад 5. За допомогою лінзи, що збирає, одержують зображення двох точкових джерел А і В. Джерело А розташоване на оптичній осі на подвійній фокусній відстані від лінзи; джерело В зміщено від осі на невелику відстань так, що лінія, що з'єднує обидва джерела, утворить із оптичною віссю кут j = 30° (рис. 2.2.8). Під яким кутом до оптичної осі варто розташувати плоский екран, щоб одночасно одержати на ньому чіткі зображення обох джерел?

Рішення: Побудуємо зображення джерел А і В. Зображення джерела А буде перебувати на головній оптичній осі в точці А' на відстані 2f від лінзи. Побудова зображення джерела В зрозуміла з рисунку. Шуканий кут визначається зі співвідношення , де у і b – відстані від зображення В' до головної оптичної осі й до лінзи. З іншого боку, , де х и а – відстані від джерела В до головної оптичної осі й до лінзи. З подоби трикутників ВСО й В'С'О маємо . По формулі лінзи , звідки b=af/(af). Використовуючи ці рівняння, знаходимо

Підставляючи вираження для b, одержимо . Отже, y= 30°. Отже, якщо розташувати екран під кутом 30° до головної оптичної осі так, щоб він перетинав головну оптичну вісь у точці, що знаходиться на відстані 2f від лінзи, то зображення обох джерел будуть чіткими.

Приклад 6. На якій відстані а від лінзи, що збирає, треба помістити предмет, щоб відстань між предметом і його дійсним зображенням було мінімальна? Фокусна відстань лінзи дорівнює f.