Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Надійність та технічна діагностика електрообладнання", страница 10

10.  Поняття булевої похідної.

11.  Матричні методи опису графив.

12.  Алгоритм Прима пророщування мінімального дерева.

13.  Теорема додавання імовірностей несумісних подій.

14.  Теорема додавання імовірностей сумісних подій.

15.  Теорема множення імовірностей незалежних подій.

16.  Теорема множення імовірностей залежних подій.

17.  Теорема повній імовірності.

18.  Формула Бейеса.

19.  Теорема о повторних іспитах.

20.  Теорема Пуассона.

21.  Дискретні Марковски процеси.

22.  Безперервні Марковски процеси.

23.  Поняття складної системи, простір її станів.

24.  Логічні моделі працездатності ЕМС.

25.  Автоматні моделi катастрофічних наслідків відмов.

26.  Паралельно-послiдовнi розрахункові схеми

27.  Розрахунок систем при холодному резервуванні.

28.  Алгоритми розрахунку оптимального розміру ЗIП.

29.  Формування ФАЛ методом найкоротших шляхів.

30.  Метод гіпотез.

31.  Метод ортогоналiзацiї ФАЛ.

32.  Табличній метод розрахунку надійності.

33.  Матричні методи аналізу зв'язності графа.

34.  Мережені моделi систем.

35.  Поняття пропускної здатності мережі.

36.  Визначення функцiї порядку на орграфе мережi.

37.  Метод прямої статистичної імітації.

38.  Моделювання заданих законів розподілу відмов.

39.  Імітаційні моделі ФАЛ.

40.  Алгоритм графічної побудови кривий вiдбули.

41.  Оцінка похибки статистичні оцінки.

42.  Метод шаруватої вибірки.

43.  Поняття номеру шару як міри Хеммiнга

44.  Поняття життєвості складной системи.

45.  Обчислення стохастичних мір у шарі.

46.  Дискретна крива відбули для життєвості.

47.  Стохастичної формули у часових координатах.

48.  Метод зоряної вибірки.

49.  Метод розподілених параметрів (модель Пуассона).

50.  Діагностичні моделi ЕО.

51.  Поняття чутливості.

52.  Моделі об'єктів технічної діагностики.

53.  Передавальні функції та АЧХ.

54.  Задачі ідентифікації параметрів.

55.  Діагностика дискретних пристроїв ЕО.

56.  Логічні моделi відмов дискретних пристроїв.

57.  Дiагностика скінчених автоматів.

58.  Мінімізація тестів.

59.  Контроль по чіткості.

60.  Коди, що виявляють та, що виправляють помилки.

61.  Оцінки критеріїв якості електроенергії у ЕМС.

62.  Системи абсолютного селективного захисту ЕО.

63.  Управління  структурою ЕМС у аварійних ситуаціях.

64.  Автоматні моделі розвитку наслідків вiдмов.

65.  Схемні методи забезпечення безпеки ЕМС.

4. НАВЧАЛЬНЕ-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Основні

1.  Краснов В.В., Мещанинов П.А., Мещанинов А.П. Основи теорії та розрахунку судових електроенергетичних систем: Моделювання для дослідження спеціальних режимів: Навчальний посібник. - Л.: Суднобудування, 1989. - 328 с.

2.  Краснов В.В. Застосування програмуемих мікрокалькуляторів у розрахунках надiйностi СЕЕС. Методичні вказівки. - Миколаїв: МКI, 1986. - 41 с.

Додаткові

3.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник. – М.: НАУКА, 1969. – 576 с.

4.  Краснов В.В. Анализ надёжности автоматизованных СЭС: Учебное пособие. - Николаев: НКИ, 1974. - 78 с.

5.  Рябинин I. А. Киреев Ю. Н. Надійність СЕЕС та СЕО: підручник. - Л.: Суднобудування, 1974. - 263 с.

6.  Надёжность и эффективность в технике: Справочник. В 10 Т.: Т.9. Техническая диагностика /Под общ. Ред. В.В.Клюева, П.П.Пархоменко. –М.: Машиностроение, 1987.- 352 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

           Варианты заданий от 0 до 6

       Варианты заданий от 7 до 13

       Варианты заданий от 14 до 20

Варианты заданий от 21 до 27

 Варианты заданий от 28 до 34

Варианты расчётных схем от 1 до 18

Варианты расчётных схем от 19 до 34

Пример расчёта варианта индивидуального задания

ЗАДАНИЕ  по курсу "Надёжность и техническая диагностика ЭО"

СТУДЕНТ  ____________________ ,    группа  №______,