Дослідження імовірності виникнення ризикових ситуацій стосовно показників надійності системи керування інтелектуальним будинком, страница 3

Для збільшення надійності будь-якої обчислювальної системи застосовується резервування. Будь-яке резервування ґрунтується на включенні до складу системи захисту надлишкових засобів, у нашому випадку - додаткових механізмів захисту, причому на відміну від класичних способів резервування засобів обчислювальної техніки, що припускають паралельне включення резервного устаткування однотипного з резервованим устаткуванням, у даному випадку резервні механізми (механізми додаткового захисту) включаються послідовно. Резервування механізмів захисту - послідовне включення в систему захисту надлишкових механізмів, що реалізують ті ж функції захисту, що й основні механізми, але іншим способом і засобами.

Вимога до реалізації механізмів захисту різними способами і засобами обумовлено необхідністю протидії погрозі резервним механізмом захисту, у випадку подолання зловмисником резервованого механізму (тобто та сама погроза повинна поширюватися або на резервуємий, або на резервний механізми, у противному випадку факт резервування відсутній, як такий).

Таким чином, метою використання в системі захисту додаткових засобів може бути не тільки розширення функцій вбудованих механізмів захисту або їхня заміна на додаткові механізми при недовірі до вбудованих засобів, але і резервування вбудованих механізмів захисту.

Якщо надійність системи захисту характеризується імовірністю р безвідмовної роботи за час t і визначається для вбудованих засобів захисту надійністю р0:

p = p0,

а для засобів додаткового захисту надійністю р1 то:

р = (1 - (1 - р0)(1 - р1)).

Резервування приводить не тільки до збільшення характеристики імовірності безвідмовної роботи системи захисту, але і до зниження вимог до часу відновлення.

У загальному випадку можна виділити три режими резервування системи захисту додатковим засобом захисту:

-  «гарячий резерв»: обидві системи захисту (вбудована і додаткова) налаштовані і включені. У цьому випадку обмежень на час відновлення системи практично не накладається;

-  «активний холодний резерв»: обидві системи захисту (вбудована і додаткова) налаштовані, але включена тільки одна з них. У цьому випадку час відновлення визначається тривалістю запуску резервної системи при відмовленні резервуємої - визначається годинами. У порівнянні з гарячим резервування тут досягається зниження впливу системи захисту на завантаження обчислювального ресурсу об'єкта, що захищають;

-  «пасивний холодний резерв»: тільки  одна  система захисту (вбудована або додаткова) налаштована і включена. У цьому випадку час відновлення визначається тривалістю настроювання і запуску резервної системи при відмовленні резервуємої - визначається днями. У порівнянні з активним холодним резервування тут досягається спрощення адміністрування системи захисту як при її впровадженні, так і в процесі функціонування.

Застосування механізмів додаткового захисту доцільне при вирішенні задачі резервування системи захисту. Застосування додаткового захисту при резервуванні приводить не тільки до збільшення характеристики імовірності безвідмовної роботи системи захисту, але і до зниження вимог до часу її відновлення.

Висновки з розділу

У розділі розглядалося питання імовірності виникнення ризикових ситуацій стосовно до показників надійності системи керування інтелектуальним будинком (ЕОМ), що тягнуть за собою відмовлення працездатності як окремих складників системи так і всієї системи в цілому. Як наочний приклад розрахована імовірність безвідмовної роботи ЕОМ без резервування і з урахуванням можливості резервування, зроблені відповідні висновки.

Кінцевою метою розрахунку надійності технічних пристроїв є оптимізація конструктивних рішень і параметрів, режимів експлуатації, організація технічного обслуговування і ремонтів. Тому вже на ранніх стадіях проектування важливо оцінити надійність об'єкта, виявити найбільш ненадійні вузли і деталі, визначити найбільш ефективні міри підвищення показників надійності. Вирішення цих задач можливе після попереднього структурно-логічного аналізу системи, описаного в даному розділі.

Особлива увага приділена проблемі збільшення основних показників надійності за допомогою використання додаткових засобів захисту (резервування). При цьому виявлено, що застосування резервування чуттєво збільшує надійність ЕОМ, що керує інтелектуальним будинком. З економічної точки зору застосування резервування є вигідним, оскільки за порівняно малі кошти суттєво збільшується надійність ЕОМ, що керує будинком. А забезпечення надійності цієї ЕОМ є основним завданням. Так вихід зі строю ЕОМ, що керує будинком, приведе до відмови всіх інженерних систем, а це в свою чергу є загрозою для життя персоналу, не кажучи про припинення виробничого процесу.