Звіт про проходження переддипломної практики у науково-виробничому комплексі газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

резервів росту; поліпшення використання основних та оборотних фондів; підвищення  якості продукції, займається питаннями калькулювання собівартості продукції економічного аналізу, ціноутворення.

В своїй роботі управління взаємодіє з різними підрозділами заводу отримуючи від них необхідну для планування та аналізу інформацію та здіснюючі контроль за виконанням ними затверджених планів. Керівництво управлінням здійснює начальник економічного управління, який безпосередньо підпорядкований директору з фінансів та економіки заводу.

          Відділ наукової організації праці та заробітної плати вивчає та аналізує стан організації праці по всім структурним підрозділам підприємства та розробляє заходи з поліпшення розстановки робітників, обслуговування робочих місць, приймає участь в розробці структури підприємства, окремих служб та підрозділів, проводить роботу в області нормування праці, здійснює контроль за правильністю застосування тарифних ставок схем посадових окладів, розробляє проекти положень про преміювання.

Управління матеріально-технічного постачання виконує завдання по своєчасному та комплектному забезпеченню виробництва усіма необхідними матеріалами, розробці річних, піврічних та квартальних планів постачання на завод матеріалів як в укрупненій  так і в специфованій номенклатурі, визначенню лімітів цехам на матеріали, організації забезпечення цехів матеріалами та контролю за їх використанням, розрахунку норм виробничих запасів, матеріалів та комплектуючих виробів та здійснення контролю за їх станом. Управління включає підрозділи за видами матеріалів, які надходять на підприємство. Управління очолюється начальником управління матеріально-технічного постачання, який безпосередньо підпорядкований комерційному директору.

          Управління збуту виконує завдання своєчасної реалізації готової продукції, укладення договорів із споживачами продукції, оформлення документів на готову продукцію, що відвантажується споживачам, а також приймає участь в проведені інвентаризації готової продукції, керує роботою по прийманню від виробничих цехів готової продукції, її розміщенню і зберіганню, слідкує за комплектністю готової продукції і станом

Похожие материалы

Информация о работе