Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

О.А. Баронова, Ю.Л. Гальчевський

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

"БАЗИ ДАНИХ ТА БАЗИ ЗНАНЬ"

Частина 1

Миколаїв 2005


УДК 681.3

Баронова О.А., Гальчевський Ю.Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та бази знань": В 2 ч. Ч. 1. – Миколаїв: НУК, 2005. – 68 с.

Кафедра електрообладнання суден

Вказівки написані відповідно до програми курсу "Бази даних та бази знань" та являють собою детальні рекомендації до виконання лабораторних робіт. З метою полегшення підготовки та проведення лабораторних робіт даються деякі теоретичні відомості. Це не виключає лекційної підготовки й використання рекомендованої літератури.

Призначено для студентів спеціальностей 7.160101 та 8.092201.

© Видавництво НУК, 2005

Вступ

Мета виконання лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та бази знань" – навчити студентів проектувати та створювати бази даних для автоматизованих систем. Як інструмент побудови баз даних (БД) використаний Microsoft Access. СУБД Access відрізняється простотою використання в сполученні із широкими можливостями з розробки додатків.

В даний час, незважаючи на підвищення комп'ютеризації суспільства, у різних сферах дотепер немає засобів, що дозволяють у достатній мірі автоматизувати процес ведення документації та звітності. Інформація, яка зберігається в БД у вигляді набору таблиць, є одним з цінних корпоративних ресурсів. Однак сукупність цих записів, накопичена за декілька років, може бути джерелом додаткової інформації про тенденції та взаємозв'язок між даними.

Про своєчасність і актуальність розглянутої проблеми говорить той факт, що велику частину свого часу співробітники фірм витрачають на оформлення різноманітної документації. Величезна кількість фірм і відсутність пропозицій у даній сфері гарантують високу потребу в даному продукті.

Комп'ютерні системи, особливо в області комунікацій і зберігання даних, розвиваються дещо швидше, ніж інші, тому що їм доводиться йти в ногу з технологічними та соціальними змінами в суспільстві. У зв'язку з тим, що об'єми інформації, яка підлягає зберіганню, ростуть високими темпами, виробники програмного забезпечення вимушені розробляти нові гнучкі підходи до управління великими об'ємами даних.

Оскільки бази даних, поза всяких сумнівів, займають лідируюче положення у сфері інформаційних технологій, вони стають невід'ємною частиною життя сучасної людини. Розвиток систем управління цими процесами йде по шляху інтеграції в єдине ціле, і величезним кроком до цього є використання стандарту обробки даних за допомогою структурованої мови запитів SQL. Програмне забезпечення, що працює з використанням SQL, функціонує все більш непомітно для користувача, надаючи йому необхідну основу для маніпуляції інформацією. В даний час акцент робиться на використанні мережних інформаційних технологій, які базуються на архітектурі клієнт-сервер, і переході від малозрозумілих внутрішніх процедур до змістової роботи з предметною областю, що описують збережені дані.

БД складають у даний час основу комп'ютерного забезпечення інформаційних процесів, які входять практично в усі сфери людської діяльності.

Дійсно, процеси обробки інформації мають загальну природу й спираються на опис фрагментів реальності, виражений у вигляді сукупності взаємозалежних даних. Бази даних є ефективним засобом представлення структур даних і маніпулювання ними. Концепція баз даних припускає використання інтегрованих засобів збереження інформації, що дозволяють забезпечити централізоване керування даними й обслуговування ними багатьох користувачів. При цьому БД повинна підтримуватися в середовищі ЕОМ єдиним програмним забезпеченням, яка називавється системою керування базами даних (СУБД). Одне з основних призначень СУБД – підтримка програмними засобами уявлення, що відповідає реальності.

Предметною областю називається фрагмент реальності, що описується чи моделюється за допомогою БД і її додатків. У предметній області виділяються інформаційні об'єкти – ідентифіковані об'єкти реального світу, процеси, системи, поняття і т. д., дані про які зберігаються в БД.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи з курсу "Бази даних та бази знань" є частиною одноіменного курсу та призначені для практичного освоєння досліджуваного матеріалу.

Перед виконанням лабораторних робіт студенти проходять загальний інструктаж.

До виконання лабораторної роботи студент допускається після теоретичної підготовки та вивчення виконуваного завдання. Студенти повинні дбайливо відноситися до устаткування.

На початку занять викладач перевіряє готовність студентів до виконання майбутньої роботи. Для виконання робіт група розбивається на бригади не більше двох чоловік.

Похожие материалы

Информация о работе