Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D, страница 8

4.  Виконати необхідні побудови. Зберегти документ під оригінальним ім'ям у директорії STUD\гр.ХХХX\ххх.

5.  Створити деталь Двері. Повторити дії п.4.

6.  Створити деталь Вікно. Повторити дії п.4.

7.  Створити деталь Дах. Повторити дії п.4.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Приведіть порядок дій при створенні ескізу деталі-заготівки.

2.  Перелічити команди групи Побудова деталі.

3.  Приведіть порядок дій при розрахунку маси деталі.

4.  Приведіть порядок дій при виборі кольорів деталі. У чому відмінність від команди Властивості грані?

5.  Порядок дій при виконанні команди Перетин площиною?

Лабораторна робота № 6.
Побудова 3D моделі

Мета: вивчити порядок і правила побудови 3D зборок; вивчити команди редагування 3D зборок.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Роботу почати із відкриття документа зборки, створений файл за замовчуванням має розширення *.а3d [1, 5].

Побудову 3D зборки почати з команди на Панелі управління Нова зборка (піктограма). Відкриється вікно документа, у полі якого розташоване Дерево побудови.

Роботу почати з Побудови зборки (команда на панелі інструментів) командою Додати з файлу. Відкриється вікно Провідника, з якого вибрати файл-заготівку (див. роботу № 5).

Компонування здійснюється за допомогою команд із групи Сполучення: Паралельність, На відстані, Співвісність і т.п.

Зручним є напівтонове зображення об'єкта. При проектуванні може виникнути потреба в зображенні невидимі лінії тонкі (піктограма на Панелі управління).

Корисна команда Рознести компоненти, якщо попередньо виконані відповідні дії.

У рядку Поточний стан перебуває вікно Орієнтація, у якому відображення моделі може бути обране в одному із шести стандартних видів, в ізометрії або нормально до однієї із площин базової системи координат.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Завантажити систему КОМПАС 5.Х.

2.  Створити заготівку Нова зборка.

3.  Додати з файлу деталь будова.

4.  Додати з файлу деталь двері, вікно.

5.  Побудову зборки здійснюють переміщенням і поворотом деталей (при необхідності) із групи команд Побудова зборки\Перемістити компонент і Повернути компонент..

6.  Компонувати за допомогою команд На відстані, Паралельність, які перебувають у групі команд Сполучення на Інструментальній панелі.

7.  Зберегти об'єкт у файл.

Рис.6.1. 3D модель будівельного об'єкта

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  У чому розходження між побудовами при створенні деталі й зборки?

2.  Призначення Дерева побудови.

3.  Які команди служать для орієнтування деталей-заготівок?

4.  Призначення команд групи сполучення.

5.  Які режими редагування зображень використаються при роботі з 3D моделлю?

Лабораторна робота № 7.
Створення "заготівок креслень" по 3D моделям.
Обмін даними між системами Компас-графік та AutoCAD.

Мета: вивчити методів створення двомірних креслень із тримірних; вивчити форматів даних систем Компас-Графік й AutoCAD; вивчити алгоритму обміну даними між Компас-Графік й AutoCAD.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Багато тримірних моделей створюються з метою одержання конструкторської документації (наприклад, робочих креслень деталей) або інших плоских зображень (наприклад, каталогу деталей) [2, 5, 6].

Рис.7.1. Використання команди Створити заготівку креслення

Ви можете одержати плоске зображення (своєрідну "заготівку креслення") поточної тримірної моделі.

Це зображення буде автоматично розміщено у новому файлі креслення Компас-Графік; згодом є моливість редагувати його, проставляти розміри й оформляти креслення, користуючись стандартними засобами графічного редактора Компас-Графік.

Для створення заготівки креслення поточної моделі потрібно викликати з меню Файл команду Створити заготівку для креслення.

Після виклику команди на екрані з'явиться діалог вибору параметрів креслення (рис.7.2). Задати в ньому параметри всіх видів, розрізів і перетинів креслення й натиснути кнопку Створити.