Автоматизація проектування електротехнічних систем: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2: Проектування 3D

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Ю.Л. Гальчевський, С.П. Гертов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

"Автоматизація проектування електротехнічних систем"

частина 2

ПРОЕКТУВАННЯ 3D

під загальною редакцією проф. В.С. Блінцова

Миколаїв 2005

УДК 681.3

Гальчевський Ю.Л., Гертов С.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація проектування електротехнічних систем": В 2 ч. Ч. 2, проектування 3D / під заг. ред. проф. В.С. Блінцова. – Миколаїв: НУК, 2005. – 47 с.

Кафедра електрообладнання суден

Лабораторні роботи, включені в методичні вказівки, включають вузлові питання по електронному 3D проектуванню для студентів спеціальностей по захисту інформації. З метою полегшення підготовки й проведення лабораторних робіт даються деякі теоретичні відомості, на яких заснована дана робота. Це не виключає лекційної підготовки й використання рекомендованої літератури.

© Видавництво НУК, 2005

ВСТУП

Сучасний процес творіння неможливо представити без комплексної автоматизації. САПР – невід'ємна частина такого процесу, оскільки дає можливість проектантові розробляти електронну схему або пристрої системи, досліджувати їхню роботу методами математичного моделювання. Проектуючі системи сучасного рівня використовують методи тривимірної (3D) графіки для аналізу проектуємих об'єктів з метою одержання параметрів і характеристик описуваного об'єкта, а також виготовлення розрахунково-конструкторської документації.

Використання методів твердотільного проектування дозволяє значно поліпшити якість проектування, ефективніше використати машинні ресурси, скоротити загальний час виконання проектних робіт.

Успішне освоєння основ дисципліни вимагає знань складу проектуємої системи, принципів роботи її підпрограм, правил побудови графічних примітивів (базових елементів) і макроелементів, методик розробки складних об'єктів, а також норм і вимог ЕСКД і державних стандартів при оформленні графічної й текстової технічної документації.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи з курсу "Автоматизація проектування електротехнічних систем" є частиною однойменного курсу й призначені для практичного освоєння досліджуваного матеріалу.

Перед виконанням лабораторних робіт студенти проходять загальний інструктаж.

Студенти повинні дбайливо ставитись до обладнання.

До виконання лабораторної роботи студент допускається після теоретичної підготовки й вивчення виконуваного завдання.

На початку занять викладач перевіряє готовність студента до виконання майбутньої роботи. Для виконання робіт група розбивається на бригади не більше двох чоловік.

Студент приступає до виконання роботи з ДОЗВОЛУ викладача.

По кожній роботі оформляється звіт, що повинен містити такі пункти:

найменування роботи;

мету виконання роботи;

короткі теоретичні відомості;

опис виконаного завдання;

робочий аркуш виконаного завдання;

висновки.

При здачі звіту викладач опитує студента в обсязі матеріалу виконаної роботи, після чого робота вважається зарахованою.

Студенти, які не здали залік на попередній роботі або з’явились на заняття не підготовленими, до заняття не допускаються.

Студенти, що виконали всі передбачені графіком лабораторні роботи й здали вчасно звіти, одержують допуск до заліку.

Лабораторна робота № 1.
Будівельний план

Мета: ознайомлення з вимогами оформлення креслення (ДЕРЖСТАНДАРТ 21.103-78); опанування навичок роботи при створенні документа Будівельний план.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Проектування будівельних об'єктів має свої відмінні риси. Оформлення креслення: "Робочі креслення будинків і споруд. ДЕРЖСТАНДАРТ 21.103-78" (бібліотека Graphic.lit). Заповнення штампа за формою 1 містить:

Позначення документа

Найменування підприємства до складу якого входити будинок (споруда.)

Найменування будинку
(споруди)

(*)

НУК

Примітка: * – найменування зображень, поміщених на даному аркуші в точній відповідності з найменуваннями, зазначеними над зображеннями в полі креслення.

Інші графи штампа заповнюються аналогічно розглянутим раніше
(див. ч. 1).

При розробці креслення будівельного плану варто враховувати рівні по горизонталі й вертикалі (див. рис. 1.1), які служать базовими оцінками для прив'язок при нанесенні на аркуш елементів конструкції.

На кресленні не зазначена товщина стін і простінків, що становить 350, 250 й 200 мм відповідно масштабу зображення на кресленні.

Похожие материалы

Информация о работе