Автомат з продажу кави (Розробка програми віртуального пристрію для продажу кави)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Форма № Н-6.01

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра інформатики

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з Теорії алгоритмів та математичної логіки

на тему: Автомат з продажу кави

Студента II курсу 325 групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

 __________________________________

(прізвище та ініціали студента)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

Національна шкала ________   

Кількість балів: _____

Оцінка:  ECTS _____

                                                              Члени комісії _______  _______________

                                                                                                                                         (підпис)               (прізвище та ініціали)

                                                                                       _______  _______________

                                                                                                                                         (підпис)               (прізвище та ініціали)

                                                                                       _______  _______________

                                                                                                                                         (підпис)               (прізвище та ініціали)

м. Харків - 2012рік

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

Заярному Олексію Володимировичу

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту: Автомат з продажу кави.

2. Дисципліна: Теорія алгоритмів та математичної логіки.

3. Вихідні дані до проекту: візуальне зображення роботи автомату з продажу кави.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата видачі завдання «     »__________2013 р.

6. Строк подання студентом проекту (роботи) «     »__________2013 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів курсового

проекту (роботи)

Строк  виконання етапів проекту

(роботи)

Примітка

Студент                 _________  Заярний О.В.

                                                                                                                                             ( підпис )                  (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________  ______________________

                                                                                                                                             ( підпис )                     (прізвище та ініціали)


Л И С Т     О Ц І Н Ю В А Н Н Я 

курсового проекту з

Теорія алгоритмів та математичної статистики

(назва дисципліни)

на тему: Автомат з продажу кави

студента II курсу 325 групи 325

Заярного Олексія Володимировича

№ з/п

Критерій

Члени комісії

1.   

Систематичність і повнота у розкритті теми (20 б.)

2.   

Дослідний характер роботи, доцільність та коректність використаних методів (20 б.)

3.   

Теоретичне обґрунтування, робота з літературними джерелами (20 б.)

4.   

Практичне значення роботи, оцінка практичних результатів (20 б.)

5.   

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам (10 б.)

6.   

Стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам до змісту та оформлення курсових робіт (10 б.)

Загальна кількість балів

(max100 б.)

Члени комісії   _______  _______________

         (підпис)               (прізвище та ініціали)

                           _______  _______________

         (підпис)               (прізвище та ініціали)

                           _______  _______________

         (підпис)               (прізвище та ініціали)


Вступ

Упродовж усієї історії свого існування люди уважно спостерігали за процесами, що відбуваються в природі, і за самими собою. Об’єм інформації, що скоро накопичився, утримати в голові виявилося неможливо, тому стали робитися спроби її обробити, зберегти і передати іншим.

До початку XX століття книга була надійним джерелом інформації, обробкою якої займалася сама людина. Проте у кінці ХХ століття у всьому світі видавалося так багато газет і журналів на різних мовах, друкувалася величезна кількість наукових статей, брошур, дисертацій і звітів, що навіть найталановитіший учений не міг вручну розібратися в усьому цьому потоці інформації [2].

У таких ситуаціях людині став допомагати комп’ютер. Його допомога виявилася незамінною і на сучасному виробництві, де використовуються складні технології і потрібний постійний контроль, чіткий аналіз ситуації і допомога в ухваленні правильного рішення.

Для того щоб людина змогла скористатися комп’ютером для вирішення свого питання, їй необхідний алгоритм, який реалізовано в комп’ютері, - програма. Створення та налагодження програм – це завдання програміста.

Програміст — людина, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках — окремих програм) для програмованих пристроїв.

Робота програміста переважно високооплачувана, проте різниться в залежності від організації, від країни та знань і практичного досвіду програміста. Останні два критерії чи не найголовніші.

Окремою темою серед завдань програміста можна виділити автоматне програмування.

Автоматне програмування – це підхід до розробки програмних систем зі складною поведінкою, оснований на моделі автоматизованого об’єкта управління(розширень кінцевого автомата).

Такий підхід дозволяє створювати програмне забезпечення для відповідальних систем, охоплюючи всі етапи його життєвого циклу і підтримуючи його специфікацію, проектування, реалізацію, тестування, верифікацію і документування.


1 Постановка задачі

Метою курсового проекту є розробка програмного продукту «VitualACM»(Virtual Automatic Coffee Machine), що представляє собою віртуальний пристрій для продажу кави.

Програма повинна виконувати наступні дії:

- приймати гроші номіналом: 25 і 50 копійок, 1 гривню (монетою та банкнотою), 2 та 5 гривень (банкнотами);

- не дозволяти додавати гроші, якщо вже була набрана найдорожча ціна за напій;

- дозволяти користувачу встановлювати кількість цукру;

- дозволяти користувачу вибирати напій;

- видавати напій та здачу.

Програма повинна бути розроблена на мові програмування Action Script у середовищі IntelliJ IDEA.

Програмний продукт має коректно виконувати свої дії під керівництвом ОС Windows XP/7 на IBM – сумісному комп’ютері.

Проектування програми повинне бути реалізоване за допомогою

Похожие материалы

Информация о работе