Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 9

При складанні переліків елементів на об'єкт допускається вказувати тільки першу і другу частини позначення (обов'язкову частину), див. таблицю 5.2. Наприклад:

Позначення елемента на схемі

R1

С41

А05.1М

А05.2М

А06.01

А06.02

Позначення елемента в переліку

R1

С4

А05

А06

Буквені коди найбільш поширених видів елементів наведені в таблиці| Е.1. Буквені коди для вказівки функціонального призначення елементів наведені в табл|иці Ж.1.

5.3 Способи виконання принципових схем

Елементи, використовувані у виробі частково (наприклад, тільки частина матриці транзисторних ключів), допускається зображати на схемі не повністю, обмежуючись зображенням тільки використовуваних частин. Елементи і пристрої зображають на схемах суміщеним або рознесеним способом.

При суміщеному способі складові частини елементів або пристроїв зображаються на схемі в безпосередній близькості один до одного.

При рознесеному способіскладові частини елементів і пристроїв або окремі елементи пристроїв зображаються на схемі в різних місцяхтак, щоб окремі кола виробу були зображені найбільш наочно.

Рознесеним способом допускається зображати і окремі елементи або пристрої. При виконанні схем рекомендується користуватися рядковим способом. При цьому умовні графічні позначення елементів або їх складових частин, що входять в одне коло, зображають послідовно один за одним по прямій, а окремі кола – поряд, утворюючи паралельні (горизонтальні або вертикальні) рядки. При виконанні схеми рядковим способом допускається нумерувати рядки арабськими цифрами (рисунок 5.2).

 


Рисунок 5.2

При зображенні елементів рознесеним способом допускається на вільному полі схеми поміщати умовні графічні позначення елементів, виконаних цим способом. При цьому елементи, використовувані у виробі частково, зображаються повністю із вказівкою використаних і невикористаних частин (наприклад, всі контакти реле). Виводи невикористаних частин зображаються коротше, ніж виводи використаних частин (рисунок 5.3).

 


Рисунок 5.3

Схеми виконують в багатолінійному або однолінійномузображенні.

При багатолінійномузображенні кожне коло зображається окремою лінією, а елементи, що містяться в цих колах, окремими умовними графічними позначеннями (рисунок 5.4).

 


Риcунок 5.4

При однолінійному зображенні кола, що виконують ідентичні функції, зображають однією лінією, а однакові елементи цих кіл - одним умовним графічним позначенням (рисунок 5.5).

За необхідності на схемі позначаються електричні кола. Ці позначення повинні відповідати вимогам ГОСТу 2.709-72 або іншим нормативно-технічним документам, що діють у галузях. При зображенні на одній схемі різних функціональних кіл допускається розрізняти їх товщиною лінії. На одній схемі рекомендується застосовувати не більше трьох розмірів ліній по товщині. За необхідності на полі схеми поміщаються відповідні пояснення. Для спрощення допускається декілька електрично не зв'язаних ліній зв'язку об'єднувати (зливати) в загальну лінію, але при підході до контактів (елементів) кожна  лінія зв'язку зображається окремо.

 


Рисунок 5.5

При злитті ліній зв'язку кожну лінію позначають в місці злиття (за необхідності і на обох кінцях) умовними позначеннями (цифрами, буквами або поєднанням букв і цифр) або позначеннями, прийнятими для електричних кіл.

Позначення ліній проставляються відповідно до вимог, наведених в ГОСТі 2.751-73. Кожен елемент або пристрій, що входять до складу виробу і зображені на схемі, повинні мати позиційне позначення відповідно до вимог ГОСТу 2.710-81. Позиційні позначення елементам (пристроям) слід присвоювати в межах виробу. Порядкові номери елементам (пристроям) слід присвоювати, починаючи з одиниці, в межах групи елементів (пристроїв), яким на схемі присвоєне однакове буквене позиційне позначення, наприклад, R1, R2, R3 і т.д., С1, С2, С3 і т.д. Порядкові номери повинні бути присвоєні відповідно до послідовності розміщення елементів або пристроїв на схемі зверху вниз в  напрямі зліва направо. За необхідності допускається змінювати послідовність присвоєння порядкових номерів залежно від розміщення елементів у виробі, напряму проходження сигналів або функціональної послідовності процесу. При внесенні змін до схеми послідовність присвоєння порядкових номерів може бути порушена. Позиційні позначення проставляються на схемі поряд з умовними графічними позначеннями елементів і (або) пристроїв з правого боку або над ними (рисунок 5.6 а).