Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 7

Позиційні позначення однакової першої частини можуть мати в третій частині різні позначення, наприклад: R1 - резистор R1, R2N -резистор R2, використовуваний як вимірник.

Застосовувані буквені коди, які вказують функціональне призначення, пояснюються у відповідному конструкторському документі (наприклад, на принциповій схемі) або встановлюються в нормативно-технічній документації.

ГОСТ 2.710-81 встановлює буквені коди найбільш поширених видів елементів, розділяючи коди на обов'язкові і рекомендовані.

Обов'язковими кодами є: А - пристрої (загальне позначення), С -конденсатори, DS - пристрої зберігання цифрової інформації, G -генератори, L - котушки індуктивності, М- двигуни, R - резистори, Т - трансформатори та ін.

Рекомендованими кодами є: А - підсилювачі; В -перетворювачі неелектричних величин в електричні (термопари, фотоелементи, гучномовці, мікрофони, звукознімачі), перетворювачі електричних величин в неелектричні (п'єзоелементи|, сельсини| та ін.); G - джерела живлення (електрохімічні, термоелектричні та ін.); GB - батареї (акумуляторні); К - реле, контактори; КР| -реле поляризовані; Р -прилади і вимірювальні пристрої, випробувальна апаратура; РА| - амперметри; PV - вольтметри; S - комутаційні пристрої (вимикачі, кнопки, перемикачі і ін.); U - перетворювачі електричних величин, пристрої зв'язку (модулятори, частотні перетворювачі, телефонні передавачі, телефони та ін.); V - електровакуумні і напівпровідникові прилади. W -лінії та елементи НВЧ|, антени; Х - рознімні з'єднання, монтажні з'єднувачі; Z - крайові пристрої, фільтри.

Позначення електричного контакту - умовне позначення, присвоєне електричному контакту (виводу) елемента або пристрою, призначеному для здійснення електричних з'єднань або для контролю.  Для позначення електричного контакту в загальному випадку використовують комбінацію букв і цифр. Позначення контакту повинне повторювати маркування контакту, нанесене на об'єкті або зазначене в документації цього об'єкта. Якщо позначення контактам присвоюють при розробленні об'єкта, то слід позначити їх номерами. Якщо контакти конструктивно згруповані в декілька груп, то допускається позначати їх по групах.

Позначення електричних контактів виконуються таким чином. Якщо електричні контакти (виводи) елемента або пристрою, що є покупним виробом, марковані, то це маркування повторюється в конструкторському документі (на схемі і в таблиці). Позначення, не нанесені на виріб, але зазначені в його документації (наприклад, цоколівка| електровакуумних приладів, номери виводів мікросхем), також повторюють в конструкторських документах. Якщо електричним контактам присвоюються позначення при розробленні виробу, то контакти позначаються порядковими номерами, починаючи з одиниці: I, 2, 3...,  10 і т.д., або 01, 02, 03 ...,10... і т.д.

Адресне позначення - умовне позначення, яке вказує місце в конструкторському документі, в якому міститься зображення (на схемі або кресленні) або опис (у таблиці) відповідного елемента (пристрою, функціональної групи). Адресне позначення в загальному випадку складається з трьох частин:

- позначення документа, з яким сполучається даний документ;

- номер листа документа, з яким сполучається даний лист документа;

- адреси іншої частини об'єкта (або її зображення), з якою сполучається дана частина об'єкта (або її зображення).

 У адресному позначенні об'єктів, зображених на одному листі документа, зазначають рядок або колонку, в яких розміщений об'єкт, або буквено-цифрові координати відповідної зони. Наприклад: RI(E) - резистор RI зображений у ряді Е; С4(06) -   конденсатор С4 зображений в колонці 06; A2(BI2) – пристрій A2 зображений в зоні BI2. Всі частини даного адресного позначення записують у вказаному порядку і відокремлюють один від одного крапкою. Перед номером листа поміщають букву L. За необхідності вказати сполучення з декількома листами документа, їх номери розділяють комами або (у разі декількох листів по порядку) трикрапкою. Наприклад, (3.L01,03) — схема 3, перший і третій листи;  (3.L01 ... 06) — схема 3, листи з першого по шостий;  (3.L02/15A) — схема 3, лист другої, зона 15А.