Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 5

б) з умовним позначенням щитів, пультів управління  та контролерів у вигляді прямокутників (як правило, в нижній частині креслення), в яких показують встановлені на них засоби автоматизаціі. При цьому показуються всі прилади і засоби автоматизації, які входять  до складу функціонального блока або групи та місце їх розміщення. Перевага цього способу-велика наочність, яка  значною мірою полегшує читання схеми та роботу з проектними матеріалами.

 


                                                  Рисунок 4.4

Приклади функціональних схем автоматизації, виконаних першим та другим способом, наведені на рисунку 4.5 та рисунку 4.6 відповідно.

  Рисунок 4.5 - Приклад побудови функціональної схеми автоматизації без      зображення щитів і пультів

    Рисунок 4.6 - Приклад побудови функціональної схеми автоматизації з умовним зображенням щитів і пультів

5 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ

На принциповій схемі зображаються електричні елементи або пристрої, необхідні для реалізації і контролю у виробах заданих електричних процесів, всі електричні зв'язки між ними, а також електричні елементи (розніми, затискачі і т.п.), якими закінчуються вхідні і вихідні кола. На схемі допускається зображати з'єднувальні і монтажні елементи, що встановлюються у виріб з конструктивних міркувань. Схеми виконуються для виробів, що знаходяться у відключеному стані.

5.1 Умовні графічні позначення елементів на електричних схемах

Елементи на електричних схемах зображають за допомогою умовних зображень і (або) позначень. Кожен стандарт визначає умовні позначення тільки для певної групи елементів.

Умовні графічні позначення і знаки, передбачені стандартами, призначені для складання електричних схем, застосовуваних в різних галузях електротехніки, радіоелектроніки, електрозв'язку, а також для електричних схем пристроїв автоматизації, обчислювальної техніки і т.п.

У таблиці Д.1 наведені приклади умовних графічних позначень основних елементів для електричних схем.

У загальному  умовне графічне позначення (УГП) елемента цифрової техніки має вигляд прямокутника, до якого підводять лінії виводів. УГП елемента може містити три поля: основне і два додаткових, які розміщуються ліворуч та праворуч від основного (рисунок 5.1) .

Інформація за

ГОСТом 2.708—81

 

Основне поле

 

Форма знакомісця

 

Принцип індикації

 

Додаткове

поле

 

Позначення функції

елемента індикації

 

Додаткова

інформація

 

сегментів

 

Позначення виводів

 

Рисунок 5.1

У першому рядкуосновного поля УГП| зазначається позначення функції, виконуваної елементом (наприклад, індикації – DPY). У другому рядку за необхідності наводять позначення типу пристрою за ГОСТом 2.708—81. Починаючи з третього рядка, допускається називати потрібну додаткову інформацію, наприклад, принцип індикації:

LED або  —для світлових випромінюючих діодів;

LCD або  — для рідких кристалів.

Форма знакомісця може бути виражена графічно або буквено-цифровим позначенням. При застосуванні буквено-цифрових позначень сегментів форми знакомісця повинна бути забезпечена відповідність між ними і буквено-цифровими позначеннями виводів сегментів даного типу елементів.

5.2 Буквено-цифрові умовні позначення  в електричних схемах

ГОСТ 2.710-81 встановлює типи умовних буквено-цифрових позначень елементів, пристроїв і функціональних груп, а також правила їх побудови і поширюється на електричні схеми і на всі конструкторські документи, що містять відомості про елементи, пристрої та функціональні групи електричних схем і виконувані вручну та автоматизованим способом у всіх галузях промисловості.