Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 10

Біля зображення функціональної групи (зверху або праворуч) зазначається позначення функціональної групи, присвоєне їй відповідно до вимог ГОСТу 2.710-81. За наявності у виробі декількох однакових функціональних груп, позиційні позначення елементів, присвоєні в одній з цих груп, слід повторити у всіх подальших групах. При зображенні на схемі елемента або пристрою рознесеним способом позиційне позначення елемента або пристрою проставляють біля кожної складової частини (рисунок 5.6 б).

 При однолінійному зображенні біля одного умовного графічного позначення, що замінює декілька умовних графічних позначень однакових елементів, указують позиційні позначення всіх цих елементів. Якщо однакові елементи знаходяться не у всіх колах, зображених однолінійно, то праворуч від позиційного позначення кіл, в яких знаходяться ці елементи (див. рисунок 5.5).                 

                      Суміщений спосіб                             Рознесений спосіб

                     зображення пристрою                        зображення пристрою

А3

 
Подпись: А 3.2


                                а                                              б

Рисунок 5.6

На принциповій схемі повинні бути однозначно визначені всі елементи,що входять до складу виробу і зображені на схемі. Дані про елементи повинні бути записані в перелік елементів.При цьому зв'язок переліку з умовними графічними позначеннями елементів повинен здійснюватися через позиційні позначення. Допускається всі відомості про елементи поміщати біля умовних графічних позначень. Перелік елементів поміщають на першому листі схеми або виконують у вигляді самостійного документа (наформаті 11). Перелік елементів оформляють у вигляді таблиці (рисунок 5.7).

15

Позн.

Найменування

  Кільк.  

Примітка

8 min

20

110

10

     45

Рисунок 5.7

Якщо перелік елементів поміщається на першому листі схеми, то він розміщується, як правило, над основним написом. Відстань між переліком елементів і основним написом повинна бути не меншою 12 мм. Продовження переліку елементів поміщається зліва від основного напису, повторюючи голівку таблиці. У графах переліку вказують такі дані: в графі “Позн.”- позиційне позначення елемента, пристрою або позначення функціональної групи; у графі “Найменування”- найменування елемента (пристрою) відповідно до документа, на підставі якого цей елемент (пристрій) застосований, і позначення цього документа (основний конструкторський документ, державний стандарт, технічні умови).

За необхідності вказівки технічних даних елемента, що не містяться в його найменуванні, ці дані рекомендується указувати в графі “Примітка”.

 Елементи в перелік записуються групами в алфавітному порядку буквених позиційних позначень. В межах кожної групи, що має однакові буквені позиційні позначення, елементи розміщують за збільшенням порядкових номерів. Для полегшення внесення змін допускається залишати декілька незаповнених рядків між окремими групами елементів, а при великій кількості елементів усередині груп - і між елементами. Елементи одного типу з однаковими електричними параметрами, що мають на схемі послідовні порядкові номери, допускається записувати в перелік в один рядок. У цьому випадку в графу “Позн.” вписують тільки позиційні позначення з найменшим  і найбільшим порядковими номерами, наприклад: Р3, Р4;С8.С12, а в графу “ Кільк.” - загальна кількість таких елементів.

При записі елементів, що мають однакову першу частину позиційних позначень, допускається: 

- записувати найменування елементів у графі "Найменування" у вигляді загального найменування (заголовка) один раз на кожному листі переліку (таблиця К.1);