Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми

Страницы работы

Содержание работы

                               Міністерство освіти і науки України

                                 Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації.

Структурні, функціональні та принципові електричні схеми

для студентів спеціальності 7.091401  «Системи управління і автоматики»  денної та заочної форм навчання

Суми

Вид-во  СумДУ

2006

ЗМІСТ

С.

ПЕРЕДМОВА.…………………………………………………………………….4

1 ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ СХЕМ……………….5

2 ВИДИ І ТИПИ СХЕМ…………………………………………………………..5

3 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ СТРУКТУРНИХ СХЕМ…………………………7

4  ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ…………………..9

5 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИНЦИПОВИХ  СХЕМ.…15

5.1 Умовні графічні позначення елементів на електричних схемах………….15

5.2 Буквено-цифрові умовні позначення  в електричних схемах...…………..16

5.3 Способи виконання принципових схем…………………………………….22

5.4 Вимоги до виконання електричних схем…………………………………..27

Додаток А…………………………………………………………………….......30

Додаток Б…………………………………………………………………….......31

Додаток В…………………………………………………………………….......33

Додаток Г…………………………………………………………………….......34

Додаток Д…………………………………………………………………….......37

Додаток Е…………………………………………………………………….......42

Додаток Ж...………………………………………………………………….......46

Додаток К...…………………………………………………………………........47

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………...48

ПЕРЕДМОВА

               Створення будь-яких систем управління починається з розроблення конструкторської документації. Рівень її виконання значною мірою впливає на скорочення термінів створення та впровадження виробів, зниження трудомісткості їх виготовлення, підвищення надійності та якості.

               Для забезпечення єдиної технічної мови та термінології, взаємообміну конструкторською документацією між підприємствами без її переоформлення, використання даної документації  у системах автоматизованого проектування всі конструкторські документи оформляють згідно з вимогами діючих стандартів.

               Враховуючи вищенаведене, спеціаліст з проектування систем управління та автоматики повинен володіти знаннями щодо відповідних діючих стандартів на  конструкторську документацію, вимог та правил оформлення  проектної документації.

               Дані  методичні вказівки є стислим відображенням основних стандартів, що використовуються при розробленні графічної частини проектів автоматизації і містять основні визначення, норми, правила та вимоги щодо оформлення, зокрема, структурних, функціональних та принципових електричних схем.

Перелік стандартів, на які є посилання в даних методичних вказівках, не є вичерпним. Повний перелік стандартів,  якими слід користуватися при розробленні проектів автоматизації, наведений в [1, c.137-149].

Дані методичні вказівки можуть бути використані студентами не тільки під час виконання графічної частини курсових та дипломних проектів відповідної спеціальності, а і для виконання інших робіт, пов'язаних із розробленням  схем  даної галузі (виконання контрольних робіт з відповідних дисциплін, випускної роботи бакалавра і т.ін.).

1 ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ СХЕМ

Елемент схеми - складова частина схеми, яка виконує певну функцію у виробі і не може бути розділена на частини, що мають самостійне функціональне призначення (резистор, антена, трансформатор, розподільник, муфта і т.п.).

Пристрій - сукупність елементів, що являє собою єдину конструкцію (блок, плата, шафа, механізм).

Функціональна група - сукупність елементів, що виконують у виробі певну функцію і не об'єднані в єдину конструкцію.

Функціональна частина - елемент, функціональна група, а також пристрій, що виконують певну функцію.

Функціональне коло - лінія, канал, тракт певного призначення (канал звуку, відеоканал, тракт НВЧ| і т.п.).

Лінія взаємозв'язку - відрізок лінії,  що свідчить про наявність зв'язку між функціональними частинами виробу.

2  ВИДИ І ТИПИ СХЕМ

Електричною схемою називається схема виробу, на якій зображені електричні елементи, що входять до складу виробу, і зв'язки між ними.

Залежно від видів елементів і зв'язків, що входять до складу виробу, схеми поділяють на такі види: електричні, гідравлічні, пневматичні, кінематичні.

Залежно від основного призначення схеми поділяють на такі типи: структурні, функціональні, принципові (повні), з'єднань (монтажні), підключення, загальні, розміщення, суміщені.

Структурна схемавизначає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємозв'язки. Структурні-показують в найбільш спрощеному вигляді складові частини виробу. Ці схеми розробляються при проектуванні виробів на стадіях, які передують розробленню схем інших типів.

Функціональна схема пояснює певні процеси, що проходять в окремих функціональних колах виробу або у виробі в цілому. Цими схемами користуються для вивчення принципів роботи виробів, а також при налагодженні, регулюванні, контролі і ремонті.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
2 Mb
Скачали:
0