Методичні вказівки для виконання випускних робіт студентами спеціальності "Системи управління і автоматики"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

для виконання випускних робіт освітньо-професійного рівня "бакалавр"

зі спеціальності 6.091401-"Системи управління і автоматики"

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-методичною

радою університету.

Протокол № 4 від 10. 10. 2001 р.

 

 

 

 

 

 

 

Суми Вид-во СумДУ 2002Зміст

 

Передмова……………………………………………………...4

1 Загальні вимоги до випускної роботи……………5

2 Тематика випускних робіт……………………………6

3 Структура та зміст випускної роботи…………….8

3.1 Титульний аркуш…………………………………………8

3.2 Реферати…………………………………………………….….8

3.3 Зміст…………………………………………………………….9

3.4 Перелік скорочень, умовних позначень і термінів…………..9

3.5 Вступ…………………………………………………………..10

3.6 Основна частина випускної роботи…………………………11

3.7 Загальні висновки ………...………………………………….13

3.8 Список використаних джерел……………………………….13

3.9 Додатки………………………………………………………..13

3.10 Комплект супроводжувальних документів………………..14

3.11 Конструкторські документи………………………………..15

3.12 Демонстраційні плакати……………………………………16

4. Оформлення випускної роботи……………………16

4.1 Загальні вимоги………………………………………………16

4.2 Нумерація……………………………………………………..17

4.3 Ілюстрації……………………………………………………..20

4.4 Таблиці………………………………………………………..21

4.5 Формули………………………………………………………23

4.6 Загальні правила цитування та посилання на

використані джерела………………………………………...24

4.7 Оформлення списку використаних джерел………………...27

4.8 Додатки……………………………………………………….27

Cписок літератури…………………………………………29

Додаток А  Зразок титульного аркуша……………………….31

Додаток Б  Зразки рефератів…………………………......……...32

Додаток В  Форма завдання кафедри на випускну роботу…….35

Додаток Д  Форма титульного аркушу технічного завдання….37

Додаток Е  Приклади оформлення бібліографічного опису

в списку використаних джерел……………………..38


ПЕРЕДМОВА

 

Підставою для допущення студентів 4-го курсу до виконання випускних робіт є завершення ними звітності з виробничої практики та погодження тем випускних робіт із керівниками від випускової кафедри. Теми робіт затверджуються на засіданні кафедри, на підставі чого видається наказ по університету про теми випускних робіт і допущення студентів до їх виконання. На підставі наказу керівник роботи видає студентові завдання, в якому визначаються зміст роботи, строки її виконання по етапах і подання керівнику оформленої роботи.

Випускна робота виконується студентом самостійно, у відповідності до завдання, і подається керівнику в готовому вигляді у встановлений строк. У випадку, якщо випускна робота не подана за три дні до дати проведення державного екзамену зі спеціальності, студент до екзамену не допускається. Згідно з регламентом державної атестації бакалаврів керівник дає відгук на подану роботу і випускова кафедра проводить її рецензування. Випускна робота із відгуком та рецензією подається в державну екзаменаційну комісію (ДЕК), яка приймає рішення про загальну оцінку роботи і присвоєння студенту кваліфікації бакалавра. Якщо керівник у своєму відгуку оцінив випускну роботу "незадовільно", студент має право взяти її на доопрацювання з метою усунення недоліків. Доопрацьована випускна робота подається керівнику не пізніше як за 5 днів до засідання ДЕК. Якщо випускній роботі, що надійшла до ДЕК, поставлена оцінка "незадовільно" у відгуку керівника і в рецензії, цю роботу ДЕК оцінює "незадовільно", а її автору кваліфікація бакалавра не присвоюється. У випадку, якщо тільки одна з оцінок, у відгуку або рецензії, є "незадовільно", проводиться відкритий захист роботи на засіданні ДЕК.

У цих методичних вказівках надаються рекомендації та основні вимоги щодо змісту і оформлення випускних робіт студентів 4-го курсу спеціальності 6.091401-"Системи управління і автоматики" за кваліфікаційним рівнем "бакалавр". Відповідність випускної роботи, яка подається керівнику на відгук, цим вимогам є обов'язковою.

 

1  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

 

Вимоги до випускної роботи визначаються регламентом державної атестації студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", професійним напрямом 0914-"Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління" і спеціальністю 6.091401-"Системи управління і автоматики". Згідно з цим регламентом в результаті виконання випускної роботи студент повинен продемонструвати рівень знань та вмінь, що відповідає спеціальності (переліки знань та вмінь зазначені в кваліфікаційній характеристиці бакалавра з цієї спеціальності).

Керуючись згаданим регламентом і кваліфікаційною характеристикою бакалавра, керівник визначає тему роботи та її детальний зміст. При цьому мається на увазі, що матеріали випускної роботи можуть бути використані і розвинуті в дипломному проекті (роботі) рівня "спеціаліст".

Випускна робота повинна бути оформлена згідно з вимогами до курсових робіт, що встановлені випусковою кафедрою [1]. Випускна робота подається керівнику у вигляді брошури та окремих креслень, схем і плакатів, якщо вони виконані на аркушах форматом А1 або А2. Обкладинка випускної роботи має бути виготовлена з щільного матеріалу (наприклад картону). Якщо обкладинка виконана з непрозорого матеріалу, то на ній відтворюються основні інформаційні фрагменти титульного аркуша (див. п.3.1).

Брошура складається з текстової частини, супроводжувальних документів, креслень і схем, які виконані на аркушах формату А4 або А3, а також специфікацій та переліків елементів, що додаються до окремих креслень і схем. Відгук керівника та рецензія не брошуруються. Обсяг текстової частини випускної роботи повинен бути від 30 до 50 аркушів формату А4.

Набір тексту і рисунків - комп'ютерний. Керівнику подається також електронний варіант брошури у вигляді файлу з ім'ям wbac.rtf. Текстова частина випускної роботи, креслення та схеми оформлюються згідно з вимогами державних стандартів України та ГОСТ [1-15]. При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. В наступних розділах вимоги до текстової та графічної частин випускної роботи розглядаються більш детально.

 

2  ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

 

У відповідності до кваліфікаційних вимог до бакалавра щодо функціональних можливостей та галузей трудової діяльності, які наведені в кваліфікаційній характеристиці, теми випускних робіт рівня "бакалавр" відносять до таких тематичних напрямків.

Перший тематичний напрямок пов'язаний з розробкою або модернізацією систем управління технологічними комплексами (процесами). Приклади тем цього напрямку: "Система управління процесом переддифузійної обробки цукрового буряку"; "Система управління летючою пилкою мірної порізки прокату"; "Система автоматизації агрегату паяння друкованих плат"; "Модернізація системи управління трубоелектрозварювального стану"; "Система ресурсозберігаючого управління процесом приготування пари в автономному парогенераторі"; "Система адаптивного управління процесом територіально зонованого водопостачання".

Другий тематичний напрямок пов'язаний із розробкою локальних систем управління і автоматики. Приклади тем: "Система управління електроприводом головного руху токарно-гвинторізного верстата"; "Система управління несучим органом

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
245 Kb
Скачали:
0