Положення про державну атестацію студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", страница 2

Перевірка та рецензування дипломних робіт (проектів) студентів покладається на завідувача кафедрою, його заступника або інших провідних фахівців кафедри за дорученням завідувача. Обсяг навчальної роботи за ці види доручень розраховується із нормативу 0,5 години на студента.

2.5 Призначення теми дипломного проекту, керівника кваліфікаційної роботи та консультантів затверджується відповідним наказом ректора за поданням випускаючої кафедри на протязі першого місяця останнього навчального семестру.

2.6 При проведенні державного екзамену в письмовій формі або методом комп'ютерного тестування під час виконання студентами іспитових завдань повинні бути присутніми завідувач кафедри або його заступник та як найменше один з членів ДЕК. Тривалість складання письмових іспитових завдань або проведення тестування не повинна перевищувати 3 годин.

Перевірка письмових іспитових завдань студентів або аналіз результатів тестування здійснюється державною екзаменаційною комісією із залученням (при необхідності) викладачів кафедр, дисципліни яких винесені на державний екзамен. Нормування цієї роботи проводиться згідно з діючими нормативами (аналіз результатів тестування прирівнюється до перевірки письмових завдань).

2.7 Час, передбачений на державну атестацію графіком навчального процесу, розподіляється на оформлення та подання до ДЕК кваліфікаційної роботи та на проведення засідань ДЕК. Конкретний термін часу на ці етапи визначається випускаючою кафедрою в залежності від методу підготовки кваліфікаційної роботи, її обсягу та складності, форми державного екзамену та кількості студентів.

З урахуванням цих обставин завідувачем випускаючої кафедри розробляється графік засідань ДЕК, погоджується з головою ДЕК та доводиться до відома студентів не пізніше, ніж за два тижні до початку засідань комісії.

2.8 Державна атестація студента здійснюється на засіданнях ДЕК комплексно шляхом оцінки результатів перевірки іспитових завдань та рівня виконаної ним кваліфікаційної роботи. При цьому студенту виставляється оцінка державної атестації як середня зважена за іспит і виконаний проект (роботу) з округленням її до цілого значення.

Атестаційна оцінка ДЕК доводиться до відома кожного студента. У разі необхідності для прийняття остаточного рішення ДЕК може призначити додаткову співбесіду зі студентами. Співбесіда проводиться обов'язково зі студентами, які отримали негативну оцінку, або з тими студентами, які цього бажають.

Атестовані ДЕК студенти отримують право на одержання диплома бакалавра за відповідним професійним спрямуванням та набутою спеціальністю. Неатестовані студенти відраховуються з університету наказом ректора і їм видається відповідна академічна довідка.

3 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Методичне забезпечення державної атестації бакалаврів включає ряд документів, якими регламентується організація атестаційних заходів, іх зміст та методика виконання.

3.1 "Регламент державної атестації студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за професійним спрямуванням (зазначається номер та назва професійного спрямування) зі спеціальності (зазначається номер та назва спеціальності)" – є основним документом, який визначає організаційно-методичні засади державної атестації студентів. Він розробляється випускаючою кафедрою, розглядається методичною комісією факультету та затверджується першим проректором університету.

3.2 Регламент включає:

A.  Перелік знань та вмінь, що підлягають перевірці державною екзаменаційною комісією, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівця та з урахуванням профілізації та спеціалізацій, визначених навчальним планом.

B.   Характеристику форм та методів проведення державної атестації, в тому числі:

Þ  перелік навчальних дисциплін, включених до  державного екзамену ;

Þ  характеристику форми проведення державного екзамену  та його організаційно-методичні особливості; критерії екзаменаційних оцінок;

Þ  загальну характеристику та основні вимоги до дипломного проекту (роботи). Якщо кваліфікаційна робота базується на курсових проектах (роботах) декількох навчальних дисциплін, то наводиться їх перелік;

Þ  порядок допуску студентів до державної атестації та порядок подання кваліфікаційних робіт до екзаменаційної комісії.

3.2  Графік проведення державної атестації з визначенням терміну остаточного оформлення кваліфікаційної роботи, строку подання до ДЕК та періоду проведення засідань ДЕК.

3.3 Екзаменаційні білети, іспитові завдання (при проведенні екзамену у письмовій  формі), екзаменаційні тести (при використанні методу тестування).

3.4 Перелік тем або питань, які виносяться на державний екзамен, розробляється випускаючою кафедрою із залученням викладачів кафедр, дисципліни яких винесені на держекзамен, затверджується завідувачем кафедри, доводиться до відома студентів не пізніше ніж за місяць до початку періоду державної атестації згідно з графіком навчального процесу.

Зміст екзаменаційних білетів чи тестових завдань повинен відповідати затвердженому переліку питань.

3.5 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи та інші посібники та інструктивно-методичні матеріали для використання студентами під час підготовки до державної атестації.

Положення розроблено НМВ СумДУ.

Ухвалене методичною радою університету.  Протокол № 4 від   14 січня  1998 р.

"УЗГОДЖЕНО"

Перший проректор- проректор                                Проректор з навчальної

з навчальної роботи                                                   роботи

  (підпис) проф. Васильєв А.В.                                ( підпис)  доц. Волков М.І.

Декани факультетів:

1. Інженерний факультет – доц. Євтушенко А.О.     (підпис)

2. Фізико-технічний        – доц. Соловей В.О.            ­­­­­­­­­­(підпис)

3. Економічний                – доц. Карпіщенко О.І.       (підпис)

4. Механіко-математичний – проф. Рощупкін С.П.   (підпис)

5. Заочний факультет       – доц. Стороженко В.Я.     (підпис)