Положення про державну атестацію студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти України

Сумський державний університет

             ЗАТВЕРДЖУЮ:

              Ректор СумДУ

  (підпис)     проф. Ковальов І.О.

                                                                                                                26 січня 1998 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про державну атестацію студентів

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

"БАКАЛАВР"

Суми 1997

1 ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Згідно з положенням про ступеневу систему освіти (Міносвіти, 1997 р.) бакалавр - освітньо-кваліфікацій рівень фахівця, який на основі повної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані вміння та знання для вирішення типових професійних задач у певній галузі народного господарства та науки.

1.2 Підготовка бакалавра здійснюється за освітньо-професійною програмою базової вищої освіти, яка складається з двох основних модулів: освітнього та професійно-орієнтованого. Зміст освітнього модуля визначається циклами загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально- економічних дисциплін. Зміст професійно- орієнтованого модуля визначається циклом дисциплін, що характерні для відповідного напрямку професійної підготовки.

1.3 Державна атестація студентів здійснюється з кожної спеціальності державною екзаменаційною комісією, яка організується щорічно і діє протягом календарного року.

1.4 Державна атестація проводиться у вигляді державних іспитів за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня з урахуванням виконаної студентом кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту).

1.5 Зміст контрольних заходів державної атестації, що проводиться з метою встановлення рівня засвоєння студентом знань, умінь та практичних навичок, необхідних для виконання робіт певної кваліфікації, визначається вимогами кваліфікаційної характеристики фахівця.

Впровадження всіх організаційних та методичних заходів, що забезпечують проведення державної атестації, покладається на випускаючі кафедри та відповідні деканати факультетів.

1.6 Графік проведення атестаційних заходів затверджується наказом ректора за поданням навчально-організаційного відділу.

1.7 Дане Положення узгоджене з "Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах" (Міносвіти, 1993 р.) та враховує "Рекомендаціі про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України" (Міносвіти, 1993 р).

У всіх питаннях організації та проведення державної атестації, не визначених даним положенням, слід керуватись настановами вище зазначених документів Міністерства освіти України.

2 ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

2.1 Склад Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) затверджується наказом ректора за поданням декана та завідувача випускаючої кафедри не пізніше як за місяць до початку роботи комісії. Вимоги до осіб, які включаються до складу ДЕК, визначені "Положенням про організацію навчального процесу" та "Рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"  (1993 р.)

2.2 Державний екзамен зі спеціальності (в окремих випадках з дисциплін, визначених освітньо-професійною програмою) складається студентами за екзаменаційними білетами, зміст яких визначається кваліфікаційними вимогами до знань та вмінь фахівця, встановленими освітньо-професійними програмами та робочими навчальними програмами дисциплін, включених до державного екзамену зі спеціальності. Державний екзамен проводиться у письмовій формі або методом тестування.

Екзаменаційні білети розробляються випускаючою кафедрою та затверджуються деканом факультету за місяць до початку роботи ДЕК.

2.3 Дипломна (кваліфікаційна) робота, що подається студентом в ДЕК як атестаційна праця, може виконуватись ним на протязі останнього семестру підготовки за бакалаврською програмою як окрема робота, якщо така передбачена в навчальних планах як "Випускна робота". Строк її виконання, захисту на кафедрі і подання до ДЕК визначається завідувачем випускаючої кафедри. Якщо строк захисту випускної роботи запланований кафедрою після екзаменаційної сесії останнього навчального семестру, то відповідний проект (робота) не є заборгованістю студента і екзаменаційна відомість на нього поступає в деканат після захисту студентом випускної (кваліфікаційної) роботи.  Якщо випускна робота базується на матеріалах декількох курсових проектів (робіт) з окремих дисциплін, передбачених  навчальним планом і визначених випускаючою кафедрою, то в цьому випадку до ДЕК також подається окремо оформлена робота, яка має назву "Випускна (Дипломна) робота (проект) ".

2.4 Для керівництва підготовкою студентом кваліфікаційної роботи на останній семестр навчання призначається один з провідних викладачів випускаючої кафедри. Якщо кваліфікаційна робота (проект) виконується за матеріалами курсових робіт (проектів) декількох навчальних дисциплін, то можуть також призначатись консультанти, якими є, як правило, викладачі, що ведуть ці курсові проекти (роботи).

До компетенції керівника кваліфікаційної роботи студента включається комплекс питань, пов'язаних з підготовкою, оцінкою та поданням роботи (проекту) в ДЕК.

Розрахунок обсягу навчальної роботи викладача – керівника і консультантів кваліфікаційної роботи студента проводиться на підставі діючих нормативів для курсових проектів (робіт), на базі яких виконується дипломний проект (робота), без урахування норми ІРС. За загальне керівництво підготовкою кваліфікаційної роботи керівникові призначається 3 години на студента. Додаткове залучення консультантів може здійснюватись тільки за рахунок норми часу, що призначається керівникові.

Якщо кваліфікаційна робота виконується як самостійна праця, передбачена навчальним планом, то керівникові призначається загальний обсяг навчального навантаження 7 годин на студента.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
49 Kb
Скачали:
0