Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 9

Коефіцієнт обліку росту продуктивності нового двигуна в порівнянні з базовим:

Вн     179.212,5

Вк     119.475,0

= 1,50.                                 (7.19)

Коефіцієнт обліку зміни терміну служби нового двигуна в порівнянні з базовим:

Рв+£н= 0,125 + 0.15 РН+ЕН     0,125 + 0,15

де   РБ , Рн - частки відрахувань на повне відновлення (реновацію) базового і нового двигунів:

Тг - термін служби двигуна, рівний 8 років.

Е„ - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних

вкладень, рівний 0,15. Балансова вартість двигуна:

Б = ЦР-КТР,                                                    (7.22)

де   Ц:, - ринкова ціна виробу;

К.п, - коефіцієнт транспортно-монтажних витрат, рівний 1,12. Балансова вартість нового двигуна:

Б„ =Ц,,-КТР =24660.5-1,12 = 27619,76 грн.                             (7.23)

Балансова вартість базового двигуна:

Бк =ЦР-К„, =25212-1,12 = 28237,44 грн.                          (7.24)

Супутні капітальні вкладення споживача (без обліку вартості розглянутих двигунів) при використанні двигунів:

К'(.=0,2-Б.                                                 (7.25)

Базовий двигун:

К[.к = 0,2 • Би = 0,2 - 28237.44 = 5647,49 грн/шт.               (7.26)

Новий двигун:

К'сн =0,2-Б,, =0,2-27619.76 = 5523,95 грн/шт.             (7.27)

Капітальні витрати в споживачів, зв'язані з придбанням і використанням техніки:

К = Б + К'С                                                        (7.28).

Нова техніка:

Кн = Б„ + К'СН =27619,76 + 5523,95 = 33143,71 грн.           (7.29)

Базова техніка:

КІ; = БК + К'ск = 28237,44 + 5647,49 = 33984,93 грн.                              (7.30)

Річні витрати на паливо двигуна:

Зт=Nк•8т•Т,•Ц^•Кзм,                                     (7.31)

де   §т - питома ефективна витрата палива двигуна;

Цт - ціна палива двигуна: Цгн =ЦГЬ =2.8 грн. за 1 кг.

Новий двигун:

Зтн = іїен -&-ш 'Тчи 'Цтн 'кзин = 177• 0,210-1350• 2.8-0,75 = 105.376,95 грн.  (7.32)

Базовий двигун:

Зтк = ЛГга,- 'Кть 'Т-зІ; •Ц-гБ 'Кзш = 118-0,210-1350-2,8-0,75 = 70251,3 грн.      (7.33) Річні витрати на олію двигуна:

де   %м - витрата олії на чад двигуна у відносних частках від витрати палива; Цм - ціна олії двигуна: Цш = Цмн = 6 грн. за 1 кг.

Новий двигун:

=^ен -Єт '^'Т^ -Цин -Кзин = 177.0,210.^.1350.6.0,75 = 903,23 ГРН.      (7.35)

Базовий двигун:

ШІ=ХЕІ1 •£•„, •^•Тзк-Цик -К.ш, = 118-0,210-М.1350.6-0,75 = 602,15 грн.     (7.36)

Річна зарплата обслуговуючого персоналу двигуна:

3Ш=СЧ-Т,-8Ш,                                       (7.37)

де      С,,  - годинна тарифна ставка механізатора з урахуванням доплат і

відрахувань на соціальні нестатки, рівна 2,1 грн;

§-іп - частка зарплати обслуговуючого персоналу, що приходиться на обслуговування двигуна, рівна 0,43.

Базовий двигун:

3ЗЖ=С!Ж-ГЗЬ. .£ЗЖ =2,1-1350.0,43 = 1219,0 грн.            (7.38)

Новий двигун:

Ззпн = Счн • Т,н • 8зпн = 2,1 • 1350 • 0,43 = 1219,0 грн.          (7.39)

Річні витрати на ремонт базового двигуна:

= £,-(*„.+Я,,) = 33984.93.(П.4 + 9.5) =                                    }

100

де      Н„, - норма щорічних відрахувань на капітальні ремонти і технічне

обслуговування, рівна 11,4%;

Нкр - норма щорічних відрахувань на капітальні ремонти, рівна 9,5%. Річні витрати на ремонт нового двигуна:

1.4 + 9.5) .10000

100                10000

де    Тш , Тмн - моторесурс відповідно базового і нового двигуна, рівні 10000

мотогодин.

Амортизаційні    відрахування    по    супутніх   капітальних    вкладеннях   у споживача базового двигуна:

-Б.НДС     5647,49-15

100               100

де    НАС - норма щорічних відрахувань по супутніх капітальних вкладеннях,

рівна 15 %.

Амортизаційні    відрахування    по    супутніх    капітальних    вкладеннях   у споживача нового двигуна:

= *'Я.ЯЖ.   7^=5523,95.15.10000 100        Тин          100        10000

Річні   поточні   (експлуатаційні)   витрати   споживача   при   використанні базового двигуна без обліку амортизації на реновацію по самому двигуні:

И'Г1 = 3,п; +3Ш +3}Ш+3І,Б+АСБ =70251,3 + 602,15 + 1219,0 + 7102,85 + 861,97 =

= 80037,27 грн.                                         (7.44)

Річні поточні (експлуатаційні) витрати споживача при використанні нового двигуна без обліку амортизації на реновацію по самому двигуні: