Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища), страница 10

И'„ =3ТН + 3МН + 3ЗШІ + 3РН +АСН =105.376,95 + 903,23 + 1219 + 6927,0 + 828,6 =

= 115.254,78 грн.                                                  (7.45)

Річні експлуатаційні витрати базової техніки в розрахунку на обсяг робіт виконуваних за допомогою нової техніки:

Ик = И'и -а, =80037,27-1,50 = 120.055,9 грн/рік.              (7.46)

Річні експлуатаційні витрати нової техніки в розрахунку на обсяг робіт виконуваних за допомогою нової техніки:

Ин = И'Н =115.254,78 грн/рік.                              (7.47)

Ціна споживання базової техніки:

цпотр = КБ'а, •аг+ик-ть = 33984,93-1,50-1 + 120055,9-8 = 1.011.424,6 грн.  (7.48) Ціна споживання нової техніки:

Цпот,- =кн+ин'ті, =33143,71 + 115.254,78-8 = 955.181,95 грн.    (7.49) Економічний ефект від експлуатації нової техніки в споживача:

3потІ- = цпотр -Цпотр =1.011.424,6-955.181,95 = 56242,65 грн.      (7.50)

Таблиця 7.7 — Техніко-економічні показники порівнюваних двигунів

№ п/п

Найменування показника

Од.

вим.

Двигуни

новий

базовий

1

Марка двигуна

4ЧН12/14

4ЧН12/14

2

Призначення

тракторний

тракторний

3

Ефективна потужність

кВт

177

118

4

Частота обертання колінчатого вала

хв-'

2000

2000

5

Питома витрата палива

г/кВтто

д

210

210

6

Витрата олії на чад

%

0,3

0,3

7

Конструктивна маса двигуна

кг

710

710

8

Повна собівартість

грн/шт.

19260

19100

9

Ціна виробництва

грн/шт.

21186

21010

10

Ціна продажу

грн/шт.

25423,2

25212

11

Річні експлуатаційні витрати на 1 двигун - усього: у тому числі: > на паливо > на олію ^ на заробітну плату ^ на ремонти і ТЕ > амортизаційні відрахування

грн/шт.

115.254,78

105.376,95 903,23 1219 6927 828,6

80037,27

70251,3 602,15 1219 7102,85 861,97

12

Річні експлуатаційні витрати, приведені до однакового обсягу робіт

грн/шт.

115254,78

120055.9

13

Економічний ефектові споживача на 1 двигун за термін служби

грн/шт.

56242,65

7.5 Розрахунок зкономічної зфективності НДР

Зффективність НДР визначається відношенням зфекту, отриманого від впровадження результатів дослідження до витрат на їх проведення за формулою:

З..нт,     14060,66    __,.       ,

£    = —!ЛШ- = _         — = 5,36 ГрН/ГрН "      3ИИР       2621,08

3ГНИР = 0,2 - 0.25 • 3ПОГР = 0,25 • 56242,65 = 14060,66 грн

(7.51) (7.52)

Строк окупаємості витрат на НДР

Т,„, = — = ——= 0,19 °к     Еа     5,36

(7.53)

Результати розрахунку по зкономічному обгрунтуванню НДР приведені в таблиці 7.8.

Таблиця 7.8 - Зкономічні показники НДР

Показники НДР

Одиниці вимірювання

Значення показника

1. Собівартість НДР

грн

2382,8

2. Витрать! на НДР

грн

2621,08

3. Зкономічний зфект за розрахунковий строк служби

грн

56242,65

4. Зфективність НДР

грн/грн

5,36

5. Срток окупаємості витрат НДР

рік

0,19

7.6 Висновки по розділу

1.  В результаті економічного розрахунку був складен план-графік виконання НДР, визначена тривалість та час початку кожної роботи, а також резерви часу шляху і робот. Це дозволило правильно організувати процес НДР, у строк, визначений навчальним планом, закінчити її виконання.

2. Проведені техніко-економічні розрахунки показали доцільність проведення НДР.

3. Економічний ефект у споживача за термін служби на один двигун складе 56 242,65 грн.

4.  Зффктивність НДР Ер составляє 5,36.