Програма з навчальної дисципліни «Філософія» (Зміст навчальної дисципліни)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора ХІФ УДУФМТ

_________________ В.М. Головій

Наказ від 31.08.2010 р. № 263

 


Програма

з навчальної дисципліни

«ФІЛОСОФІЯ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»,

6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»,

6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»,

6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Укладач Мухіна І.Г., к.і.н.

Ухвалено Вченою радою

ХІФ УДУФМТ

Протокол від 31.08.2010 р. № 7

Харків

2010

Філософія –програма навчальної дисципліни. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 2010. – сторінок 9.

Розробники: Мухіна І.Г., зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук.

Рецензенти: Резніков П.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ХДАДМ, кандидат філософських наук,

Дишкант Т.М., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук.

Навчальна програма складена на основі чинної нормативної програми навчальної дисципліни «Філософія» відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» МОН України.

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і відповідає вимогам кредитно-модульної системи організаціїї навчального процесу.

Протокол від 31.08.2010 р. № 1

Зав. кафедри __________ І.Г. Мухіна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Предмет навчальної дисципліни

          Предметом навчальної дисципліни є історично змінні форми співвідношення буття і духовності, матерії та духу, закони і форми мислення.

1.2 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями та вміннями, достатніми для забезпечення гуманітарної підготовки і засвоєння соціально-гуманітарних дисциплін, таких як релігієзнавство, логіка, культурологія, соціологія, політологія та ін. Важливим є те,що філософія дає уявлення про специфіку філософської думки як важливої форми суспільної свідомості, історичного типу свідомості, показує методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття, у тому числі економічної сфери суспільства.

1.3 мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивченнянавчальної дисципліни полягає у формуванні системи світоглядних питань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування.

а) науково-економічна:

          – вивчення еволюції філософських концепцій, що дає можливість зрозуміти, як розгортається процес формування і збагачення людських знань про світ, природу,  виявлення ролі людини у навколишньому середовищі, актуальності багатьох  важливих світоглядних питань, які впливають на наші уявлення і життєву позицію;

        – ознайомлення з різноманітними філософськими школами і напрямками, які надають можливість повніше усвідомити взаємозв’язок теоретичних концепцій з умовами і причинами їх виникнення, потребами суспільної практики, інтересами різних соціальних груп, що виявляються в економічній сфері суспільства;

        – звернення до історії філософської думки, яка відкриває можливість об’єктивно оцінювати сучасні  світоглядні теорії, їх взаємозв’язок з суспільною практикою, допомагає уникнути багатьох помилок, пов’язаних з практичною реалізацією тих чи інших теоретичних рекомендацій;

        –звернення до методології пізнання в першу чергу, наукового, соціально

Похожие материалы

Информация о работе