Форми навчання та організації освітнього процесу

Страницы работы

Фрагмент текста работы

професійні програми відповід­ного освітньо-кваліфікаційного рівня. Освітньо-професійні програми затверджуються Міністерством освіти і науки України.


Крім державних регламентів, освітній процес в університеті регулюється низкою внутрішніх нормативних документів, які розробляються навчальною частиною чи деканатами виходячи із галузевої приналеж­ності, специфіки та рівня акредитації вищого навчального закладу. Це:

Положення «Про організацію навчального процесу в університеті»;

 Статут університету;

 Концепція розвитку університету (факультету);

ліцензовані обсяги набору на спеціальності;

замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності;

накази ректора;

графіки навчального процесу;

навчальні плани; & робочі навчальні плани;

робочі програми навчальних дисциплін;

розклади занять.

Організацію навчального процесу регулюють навчальні плани з кожної спеціальності. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність і час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять і термін їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Робочі програми навчальних дисциплінвизначають їх інформацій­ний обсяг, рівень сформованості вмінь і знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних і дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання й засоби діагностики успішності навчання. Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляють структурні підрозділи (деканати, кафедри) університету на підставі освітньо-профе­сійних програм підготовки фахівців. Вони затверджуються ректором університету.

Навчальний план містить нормативні і вибіркові навчальні дисципліни.

Нормативні навчальні дисциплінивстановлюються освітньо-професійною програмою. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для університету.

Вибіркові навчальні дисциплінивстановлюються університетом і вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи.


ефективного використання можливостей і традицій університету, регіо­нальних потреб тощо.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Навчання студентів здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який складається на підставі робочого навчального плану і містить усі нормативні навчальні дисципліни, частину навчальних дисцип­лін, вибраних студентом з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на семестр і затверджується деканом факультету.

Контроль за освітнім процесом здійснює ректор, проректор з нав­чальної роботи, начальник навчальної частини, деканати факультетів, завідувачі кафедр.

Навчання в університеті здійснюється за такими формами:

денна (очна);

вечірня;

заочна;

дистанційна;

екстернатна.

Форма навчання- це система взаємопов'язаних видів діяльності студента у навчальному закладі. Форма навчання залежить від структури видів робіт студента і викладача. Так, за денної форми навчання переважає аудиторна робота, за заочної-самостійна робота студентів тощо. Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Денна (очна) форма навчання- стабільна, основна форма навчан­ня, що передбачає здобуття фундаментального рівня знань

Похожие материалы

Информация о работе