Соціальна інфраструктура університету

Страницы работы

Фрагмент текста работы


8.2. Соціальнаінфраструктурауніверситету

Задоволення соціально-побутових потреб учасників навчально-виховного процесу забезпечують: гуртожитки, готель; житлові будинки; заклади громадського харчування (кафе, бари, їдальні, буфети тощо); кіоски, магазини; клуби, заклади культурно-побутового та спортивного призначення; спортивно-оздоровчі установи; виробничі структури; парки; інші підрозділи (рис. 8.2).

Об'єкти соціальної інфраструктури університету забезпечують широку сферу життя і розвитку особистості: її навчання, самоосвіту, комфортні житлово-побутові умови, харчування, обслуговування навчаль­ного процесу, фізичне вдосконалення, дозвілля. Згадані чинники мають безпосередній вплив на рівень знань та якість університетської освіти в цілому.

217Поряд з інтелектуальним та духовним ростом у стінах університету, учасники навчального процесу мають змогу удосконалюватись і фізично, розвивати та підвищувати свою спортивну професійну майстерність на базі закладів спортивно-побутового призначення. Ці заклади вико­нують також оздоровчу та фізкультурну функцію.

Для розвитку творчих здібностей, виховання мистецьких та естети­чних уподобань університетської молоді можуть функціонувати заклади культурно-побутового призначення, які дають змогу студентам краще пізнати світ, самих себе, набути мистецького світогляду, вивчити історію рідного краю та свого народу, всесторонньо розкривати себе як особис­тість.

Студентські гуртожитки вищих навчальних закладів призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів-стажистів, інтернів, аспірантів, ад'юнктів, докторан­тів тощо, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. Іноземні громадяни, які навчаються в цьому вищому нав­чальному закладі, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-право­вими актами.

Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівниц­твом вищого навчального закладу за погодженням з органами

Похожие материалы

Информация о работе