Програма навчальної практики з дисципліни «Університетська освіта»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                               Наказ Міністерства освіти і науки,

                                                                                                                               молоді та спорту України

                                                                                                                               29.03.2012 року № 384

                                                                                                                                                        Форма №Н-3.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

ПРОГРАМА

навчальної практики

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.0305005 «Управління персоналом та економіка праці»

Харків

2013 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківським інститутом фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ХІФ УДУФМТ, к.пед.н., Соболєва С. М.

Програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол від  28 серпня 2013 року № 1

Завідувач кафедри                                                   О. Ю. Панфілов 

Ухвалено Вченою радою Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Протокол від  28 серпня 2013 року № 41


ЗМІСТ

1. Вступ ……………………………………………………………………….

4

2. Мета і завдання навчальної практики …………………………………...

4

3. Обов’язки студентів-практикантів ………………………………………

5

4. Зміст практики …………………………………………………………….

5

5. Методичні рекомендації та вимоги до звіту ………………….…………

6

5.1 Практичне заняття 1-2 …………………………………………….....

6

5.2 Практичне заняття 3-4 …………………………………………….....

8

5.3 Практичне заняття 5-6 ……………………………………………….

9

5.4 Практичне заняття 7-8 …………………………………………….....

11

5.5 Практичне заняття 9-10 ……………………………………………...

12

5.6 Практичне заняття 11-12 ………………………………………….....

13

5.7 Практичне заняття 13-15 ………………………………………….....

14

6. Перелік індивідуальних завдань для складання звіту з навчальної  практики «Університетська освіта»

16

7. Підведення підсумків практики ………………………………………….

22

8. Критерії оцінювання ……………………………………………………...

22

9. Список використаних джерел …………………………………………....

23

Додатки ……………………………………………….……………………...

25


1. ВСТУП

          Процес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави. Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог.

          Програма навчальної практики розроблена із галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

          Навчальна практика з дисципліни «Університетська освіта» проводиться згідно з навчальним планом галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

          Керівник навчальної практики надає теоретичну інформацію і контролює рівень знань студентів з питань розвитку університетської освіти в Україні в контексті Болонського процесу, фундаменталізації та індивідуалізації підготовки фахівців, організації навчального процесу в університеті,фахової підготовки у вищому навчальному закладі: вступу до спеціальності, роботи бібліотеки інституту і правил користування її фондами,  соціально-культурної інфраструктури інституту, студентського самоврядування як невід’ємної складової демократизації вищої освіти.

          Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників навчальної практики та  завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

          Начальна практика з дисципліни «Університетська освіта» передбачає вивчення студентами принципів і положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти; запровадження кредитно-модульної системи в систему вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації; ознайомлення із завданнями, які стоять перед вищою освітою України у зв'язку із входженням до Болонського процесу; адаптацію законодавства, структурних змін освіти; запровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). Вивчення дисципліни дозволить сформувати у студентів систему знань про суть

Похожие материалы

Информация о работе