Громадська і виховнаробота в університеті

Страницы работы

Фрагмент текста работы

підпорядковується вищестоящій профспілковій організації (районній чи обласній).

Студентська профспілкова організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавством України, статутом проф­спілки, Положенням про студентську профспілкову організацію — організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України.

Студентська профспілкова організація незалежна у своїй діяльності від органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна. Будує відносини з профспілковою організацією університету, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законо­давства та договорів. Студентська профспілка самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту цивільно-правових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

У студентській профспілковій організації за рішенням профспілкового комітету можуть створюватися факультетські профспілкові організації, профспілкові групи тощо. їх функції та повноваження, якщо вони не передбачаються статутом профспілки, затверджуються профспілковим комітетом.

Профспілкова організація затверджує Положення про студентську профспілкову організацію як організаційну ланку профспілки.

Найвищим органом студентської профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), періодичність проведення яких


встановлюється статутом профспілки, але не рідше ніж один раз на рік. Профспілкові збори (конференція) скликаються профспілковим комі­тетом (профорганізатором) за своєю ініціативою чи на вимогу більш як третини членів профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації. Рішення профспілкових зборів (конференції) приймаються більшістю голосів членів профспілки. Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори (конференція).

На профспілкових зборах (конференціях) для ведення поточної роботи обирають:

1) у студентській профспілковій організації - профгрупорга, його

заступника (заступників);

2) у факультетській профспілковій організації - факультетський

комітет (профбюро).

Університетська профспілка може делегувати окремі свої повнова­ження студентському профспілковому комітетові, факультетським профспілковим організаціям.

Профком студентів для   здійснення   представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів студентської      профспілки реалізовує такі питання:

-  врегульовує трудові й соціально-економічні права та інтереси

Похожие материалы

Информация о работе