Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденції розвитку коливань. Індексний метод

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Водночас, відмітимо, що теоретична лінія, що вирівнює ряд динаміки цілком залежить тільки від двох значень рівнів ряду (початкового і кінцевого), які можуть зазнавати істотних випадкових коливань. У зв’язку з цим, прийоми доцільно використовувати лише для рядів, що мають дані стабільні щорічні прирости.

Найбільш ефективним способом виявлення основної тенденції є аналітичне вирівнювання. Вирівнювання за прямою використовується в тих випадках, коли абсолютні прирости більш-менш постійні, тобто коли рівні динамічного ряду змінюються в арифметичній прогресії, або близькі до неї.

Процес аналітичного вирівнювання складається з двох етапів:

–  відбір типу кривої, форма якої відповідає тренду ряду динаміки;

–  визначення чисельних значень (оцінювання) параметрів кривої на знаходження теоретичних рівнів ряду динаміки.

Питання про вибір типу кривої є головним як при вирівнюванні ряду, так і при подальшому прогнозуванні. На практиці для моделювання методом аналітичного вирівнювання використовується 10-15 найпростіших функцій (рівнянь тренду). Визначення конкретного рівняння, яке використовується для подальшого вирівнювання ряду та прогнозування, здійснюється двома шляхами: а) шляхом аналізу графіку ряду динаміки з метою визначення функції, яка йому наближено відповідає; б) на основі статистичних критеріїв, які характеризують відхилення емпіричного ряду від апроксимуючої функції.


Для аналітичного вирівнювання найчастіше використовують такі функції:

Функція

Формула

Умови застосування

лінійна

використовується в тому випадку, якщо абсолютні  прирости більш-менш рівномірні

 – вирівняні (розрахункові) рівні ряду динаміки;

а0, а1  – параметри рівняння;

t – номер року.

параболічна (парабола)

використовується в тому випадку, якщо абсолютні прирости рядів динаміки не стабільні, а мають тенденцію до зростання або зниження

степенева

yt=a0*a1t

використовується в тому випадку, якщо ланцюгові коефіцієнти зростання приблизно постійні

гіпербола

використовується в тому випадку, якщо виявлено уповільнене зниження (зростання) рівнів ряду, які за логікою не можуть знизитися до нуля

У зазначених функціях t — порядковий номер періоду (дати), а — рівень ряду при t = 0. Параметр b характеризує швидкість динаміки: середню абсолютну в лінійній функції і середню відносну — в експоненті. Коли характеристики швидкості розвитку зростають (чи зменшуються), використовуються інші функції (парабола 2-го степеня, модифікована експонента тощо).

Параметри рівнянь для аналітичного вирівнювання:

Назва функції

лінійна

параболічна (парабола)

Вигляд функції

Система рівнянь

параметрів рівняння 

(за умови ∑t = 0)

∑у – сума рівнів ряду динаміки; а0,            ,  – параметри регресії;

п – кількість рівнів ряду динаміки;               – порядковий номер року.

Система рівнянь спрощується, якщо початок відліку часу (t = 0) перенести в середину динамічного ряду. Тоді значення t, розміщені вище середини, будуть від’ємними, а нижче — додатними. При непарнoму числі членів ряду (наприклад, n = 5) змінній t надаються значення з інтервалом одиниця: –2, –1, 0, 1, 2; при парному: –2,5, –1,5, –0,5, 0,5, 1,5, 2,5.

В обох випадках , а система рівнянь набирає вигляду

,

.               Отже,  .

Щоб оцінити ступінь наближення лінійного тренду до фактичних даних динамічного ряду, визначаємо середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

Назва показника

Формула

Умовні позначення

Залишкове середнє квадратичне відхилення (σs)

 – розрахункові рівні ряду динаміки;

у – фактичні рівні ряду динаміки;

п – кількість рівнів ряду динаміки.

Коефіцієнт варіації (квадратичний)

 – середнє квадратичне відхилення;

 – середнє значення досліджуваної ознаки.

Суми фактичних рівнів   і розрахованих за лінійним трендом теоретичних рівнів

однакові:

Методика вирівнювання ряду динаміки за прямою

Є дані про видобуток нафти за п’ять років (дані на початок року):

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

Видобуток нафти, млн. т

72

110

95

135

120

Визначити лінію тренда і, використовуючи одержане рівняння,зробити прогноз на 2016 рік.

Розв’язок

Припустимо, що видобуток нафти змінюється за прямою , оскільки динаміка характеризується стабільним абсолютним приростом (+6, +5, +4, +3);

де  а0,  – параметри регресії;  – порядковий номер року.

Невідомі параметри а0,  визначають методом найменших квадратів,  розв’язуючи систему нормальних рівнянь:

де ∑у – сума рівнів ряду динаміки;

     а0,  – параметри регресії;

     п – кількість рівнів ряду динаміки;

      – порядковий номер року.


Побудуємо розрахункову таблицю для розв’язання системи рівнянь.

Рік

, млн т

Умовна ознака часу, t

t2

yt t

 = 70,1 + 12,1t

2009

72

1

1

72

82,2

2010

110

2

4

220

94,3

2011

95

3

9

285

106,4

2012

135

4

16

540

118,5

2013

120

5

25

600

130,6

Разом

532

15

55

1717

532

Підставляючи одержані суми в систему рівнянь:

Розділимо обидва рівняння на коефіцієнти при а0: перше рівняння

Похожие материалы

Информация о работе