Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (Структура навчальної дисципліни. Індивідуальні завдання)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХІФ УДУФМТ

________________ К. Г. Сердюков

31.08.2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Соціологія»

галузь знань  0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки   6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

факультети  фінансів, обліку та організації управління персоналом

Харків

2012 рік


Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит».

28 серпня 2012 року. – 16 с.

          Розробник:Соболєва С.М., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.пед.н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол від 28 серпня 2012 року  № 1

Завідувач кафедри                                                          О.Ю. Панфілов 

Ухвалено Методичною радою ХІФ УДУФМТ

Протокол від  31 серпня 2012 року № 1

Голова  Методичної ради                                               К.Г. Сердюков

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__  рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Нормативна

Напрям підготовки

6.030508

«Фінанси і кредит»

6.030503

«Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – 1

Семестр

Загальна кількість годин – 144

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4,9

 34 год.

6 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

84 год.

134 год.

в т.ч. Індивідуальні завдання:

в т.ч. Індивідуальні завдання:

10 год.

10 год.

Консультації

10 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 59,5%

для заочної форми навчання – 7,5%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

          Мета викладання навчальної дисципліни «Соціологія»: формування системи знань про основні поняття та категорії соціології, соціальну систему суспільства, історію соціології, її становлення у світі та в Україні; розуміння сутності соціального життя та структури суспільства; опанування методикою сучасного соціологічного аналізу соціальних явищ і процесів; розвиток умінь та навичок проведення соціологічних досліджень; формування у студентів соціологічної культури та мислення.

Завдання навчальної дисципліни «Соціологія»: формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт і предмет соціологічного знання, соціальну систему, сутність  суспільного життя та соціальної структури суспільства; формування знань про історію зарубіжної та вітчизняної соціології;  поглиблення та розширення знань про специфіку різноманітних галузей соціологічних знань; ознайомлення студентів з перспективами подальшого розвитку соціології; опанування методикою проведення сучасних соціологічних досліджень; набуття навичок організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень; оволодіння уміннями та навичками щодо практичного використання результатів соціологічних досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

-  історію, основні етапи становлення соціології як науки в країнах Західної  Європи, США та в Україні;

-  закономірності функціонування і розвитку суспільства;   

-  соціальні проблеми праці і розподільні відносини;

-  основи соціального структурування суспільства, форми соціально-територіальної організації суспільства;

-  причини виникнення соціальних конфліктів, стадії їх розвитку і способи   врегулювання;       

-  закономірності функціонування і сучасний стан основних соціальних інститутів;

-  роль культури в житті суспільства і особистості;

-  сутність сучасних глобальних проблем суспільства;

-  методологічні підходи до організації соціологічних досліджень;

-  основні методи збору і аналізу соціологічної інформації.

вміти:

-  виділяти рівні соціологічної системи знань, соціологічні школи і напрямки та  пояснювати взаємозв’язок між ними;

-  вибирати дослідницький інструментарій та  підходи  до соціального прогнозування;

-  застосовувати соціологічні знання у  власній  суспільній діяльності і поведінці та  понятійно-категоріальний апарат соціологічної науки;

-  аналізувати сучасні соціальні явища та процеси;

-  прогнозувати напрямки та перспективи  розвитку соціальних явищ

Похожие материалы

Информация о работе