Риторика: Методичні вказівки і завдання щодо виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань

Страницы работы

Фрагмент текста работы

елементом самостійної роботи студентів першого курсу денної форми навчання ХІФ УДУФМТ.

Оформлення має відповідати таким технічним вимогам:

Формат сторінки А 4, шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі по 20 мм.

Робота повинна мати такі обов’язкові елементи:

1)  титульна сторінка (зразок оформлення студенти беруть у бібліотеці ХІФ УДУФМТ, указуючи при цьому такі регалії того, хто перевірив: доцент кафедри сучасних європейських мов, кандидат філологічних наук Романова І. В.);

2)  зміст;

3)  вступ;

4)  основна частина;

5)  висновок;

6)  правильно оформлений список використаної літератури (не менше 5 позицій тих джерел, які ви справді використали, зокрема й електронних ресурсів).

Обсяг роботи – 3­­–4 сторінки основного тексту (вступ, основна частина, висновки), які повинні мати самостійний характер, а тому всі роботи будуть перевірені через антиплагіаторські програми.

Одним із важливих етапів оцінювання індивідуального завдання є його захист, що сприяє вмінню студента обстояти свою точку зору та налагодженню у групі наукової комунікації – широкого обговорення окремої наукової проблеми. Орієнтовно тривалість захисту – 5 хвилин, а також 2–3 хвилини на питання аудиторії. Оцінка за захист індивідуального завдання з дисципліни «Риторика» залежить від дотримання студентом певних вимог. Нижче пропонуємо схему оцінювання виступу студента з доповіддю.

Тематика індивідуальних завдань

1.Демосфен: таємниця ораторського успіху.

2.Основні досягнення класичної риторики.

3.Феномен Цицерона.

4.Розвиток риторики в Києво-Могилянській академії.

5.Як зацікавити слухачів?

6.«Акторська лихоманка» оратора та шляхи її подолання.

7.Розвиток пам’яті як складова успіху оратора.

8.Способи привертання та утримання уваги слухачів.

9.Причини комунікативних невдач.

10.Оратор і аудиторія.

11.Д.Карнегі і сучасна риторика.

12. Майстерність усних виступів видатних українських культурних діячів (Богдан Ступка, Оксана Забужко, Віталій Портников).

13.Значення Body Language (мови людського тіла) у риторичній діяльності.

14.Видатні оратори сучасності.

15.Культура мовленого слова (на аналізі радіо- чи телепрограми за вибором студента).

16.Особливості усного мовлення українських парламентарів (2-3 персони за вибором студента).

17.Суржик та суржикізми: шляхи подолання мовного нігілізму.

18.Застільна промова: історія та сьогодення.

19.Агітаційна промова: історія та сьогодення.

20.Особливості промови-представлення.

21.Промова, що змінила світ (за вибором студента).

22.Особливості промов Нобелівських лауреатів (за вибором студента).

23.Як зробити промову нешаблонною?

24.Закони риторики та їх характеристика.

25.Стратегія і тактика риторичної діяльності.

26.Дискусія як основа телевізійних політичних ток-шоу.

27.Дух та етика суперечки.

28.Суперечка, у якій народжується істина.

29.Роль маніпулятивної риторики в сучасному світі.

30.Використання софізмів у публічному мовленні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

При оцінюванні виконання студентом індивідуальних завдань приділяється увага:

·  якості та самостійності виконання завдання;

·  творчий характер виконуваного завдання;

·  своєчасності захисту завдань перед викладачем (згідно з графіком навчального процесу.

Результати складання ПМК (написання підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент глибоко, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання контрольної роботи, тісно пов’язує теорію з практикою, демонструє знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити норми і закони риторики, застосовувати їх під час виконання тестових і творчих завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навички аналізу та тлумачення понять, законів

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Риторика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
52 Kb
Скачали:
0