Робоча програма навчальної дисципліни «Риторика» (Теми та план лекцій. Тематика індивідуальних завдань)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Харківський інститут фінансів Українського державного університету

 фінансів та міжнародної торгівлі

Кафедра сучасних європейських мов

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                Директор ХІФ УДУФМТ

____________К. Г.  Сердюков

«31» серпня  2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Риторика»

галузь знань 03050 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

факультет фінансів, обліку та організації управління персоналом

Харків

2012 рік

Робоча програма «Риторика» для студентів за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», «31» серпня

2012 року.  –  12 с.

Розробники: доцент кафедри сучасних європейських мов, кандидат філологічних наук Романова І. В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри  сучасних європейських мов

Протокол від  «28» серпня 2012 року № 1

                        В. о. завідувача кафедри _______________   (Р.С. Мариняк)

Ухвалено Методичною радою ХІФ УДУФМТ

Протокол від  “31”серпня 2012 року № 1

Голова  Методичної ради_______________________ (К.Г.  Сердюков)                                                                                                                                                                                     

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__  рік

1.  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Ф/О

1

2

3

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

Вибіркова

Напрями підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – 1

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-й

1-й, 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,

самостійної роботи студента – 3,8

 16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

  18 год.

 4 /2

Самостійна робота

68 год.

100 /102

в т.ч.Індивідуальні завдання:.

17 год

Консультації 6 год

Вид контролю: ПМК

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання – 2/25 (Ф), 1/17 (О)

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета полягає в отриманні теоретичних знань щодо сутності основних положень риторики як науки; формуванні високого рівня мовної культури, навичок мовного етикету, основ ораторського мистецтва.

Завдання: опанування студентами теоретичних принципів і понятійного апарату риторики; розвиток культури мовлення та етики мовленнєвої комунікації; формування вміння правильно й логічно висловлювати свої думки, спілкуватися літературною мовою; вироблення навичок підготовки текстів промов та виступів залежно від комунікативної мети; уміння використовувати практичний аспект красномовства в різних комунікативних ситуаціях, що виникають у фаховій діяльності; сформувати комунікативну компетенцію сучасного оратора, що інтегрує національний і культурний компоненти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст основних понять, категорій, законів; історичні відомості про риторику; сучасний стан розвитку риторики; етапи підготовки промови, прийоми та способи її композиції та виступу; основні прийоми ораторського мистецтва; критерії оцінки публічної промови;

вміти: швидко сприймати мовленнєву інформацію у будь-яких її видах; відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових; володіти навичками усного мовлення; уміти в разі потреби підготувати виступи певного типу залежно від мовленнєвої ситуації і комунікативної мети; бути здатним до самостійних міркувань, уміти створювати власні висловлювання з певною комунікативною метою; використовувати у своїй професійній діяльності основні навички ораторської майстерності; аргументовано відстоювати власну думку; виражати мовними засобами свій духовний світ, популяризувати здобутки українського і світового красномовства.

3.  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні поняття та категорії риторики як науки публічного мовлення

Тема 1. Риторика як наука публічного мовлення

Тема 2. Культура та етика спілкування оратора

Тема 3. Оратор та аудиторія

Тема 4. Культура мови сучасного оратора

Тема 5. Комунікативні ознаки культури мови оратора

Тема 6. Роди та жанри риторики

Змістовий модуль 2. Загальні правила підготовки промови та ведення суперечки

Похожие материалы

Информация о работе