Психологія і педагогіка: Опорний конспект лекцій № 1-9. Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки. Управління та самоуправління навчальною діяльністю

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 «ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної та заочної форм навчання

галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка»,

 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

 освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

                    Укладач:  кандидат педагогічних наук, доцент Соболєва С. М.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 24.12.2013 № 5

Харків

2013 рік


ЗМІСТ

Лекція 1. Тема 1. Вступ до курсу. Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки. Тема 2. Психологія та педагогіка як науки

2

Лекція 2. Тема 3. Психіка та її розвиток

15

Лекція 3. Тема 4. Форма вияву психіки: психічні процеси, стани і властивості. Тема 5. Рівні вияву психіки: свідомий та несвідомий

22

Лекція 4. Тема 6. Особистість. Структура особистості.

33

Лекція 5. Тема 7. Розвиток особистості та «Я-концепція».

Тема 8. Діяльність як форма активності особистості

38

Лекція 6. Тема 9. Спілкування та міжособистісні стосунки. Педагогічне спілкування

50

Лекція 7. Тема 10. Освіта в культурі людства. Система управління освітою в Україні. Тема 11. Сучасні освітні тенденції

60

Лекція 8.  Тема 12. Навчання та виховання – шляхи розвитку особистості

72

Лекція 9. Тема 13. Виховання – підготовка до дорослого життя.

Тема 14. Управління та самоуправління навчальною діяльністю

84

ЛЕКЦІЯ 1

Тема 1. Вступ до курсу. Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки.

Тема 2. Психологія та педагогіка як науки

          Мета: формувати знання щодо предмету, функцій, основних галузей  навчальної дисципліни, її ролі  у професійній підготовці та майбутній діяльності фахівця фінансово-економічного профілю; розглянути основні історичні аспекти формування психолого-педагогічної думки. Формувати уміння визначати місце психології та педагогіки в системі сучасних наук.

План

1.  Предмет, функції та значення дисципліни у професійній діяльності фахівця фінансово-економічного профілю.

2.  Історичні аспекти формування психолого-педагогічної думки.

3.  Сутність і зміст психології як науки, галузі психологічної науки.

4.  Педагогіка як наука, предмет педагогіки, її місце в системі сучасних наук.

Зміст лекції

Сьогодні українське суспільство переживає складний період фор­мування нової цивілізації: ламаються звичні економічні, політичні, психологічні стереотипи; виявляється дефіцит нових ідей, професій­них знань, часто – здорового глузду. Надії громадян і держави спря­мовуються па побудову суспільства, що забезпечує можливості для самореалізації та високого рівня життя. Успіх у цьому багатофакторному, суперечливому процесі залежить від самих людей, рівня їх свідомості, демократичності, освіченості, гуманності тощо. Особливо це стосується молодого покоління громадян нашої країни. Важливість зазначеної мети ще більше підсилює роль і значення освіти в житті держави.

Психолого-педагогічна підготовка студентів має велике значення. Високий рівень психологічної та педагогічної культури необхідні людині як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності.

Знання психіки інших, що набуті людиною із особистого та соціального досвіду, важливі і можуть сприяти успішному орієнтуванню в соціальному середовищі. Однак ці знання несистематизовані, неглибокі і недостатні. Наслідком недостатнього знання себе та інших є значне зростання в світі та в нашій країні кількості серцевих та невротичних захворювань, конфліктів (побутових, пов’язаних з професійною діяльністю, політичних тощо), велика кількість сімейних розлучень, зростання кількості самогубств та ін.

Успішність людини в сфері міжособистісних відносин, професійній діяльності, здатність протистояти маніпулятивним технологіям, її фізичне та психологічне здоров’я значною мірою залежать від рівня психологічних знань та психологічної культури.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка» є психіка людини та закономірності формування особистості в процесі виховання і навчання.

          Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка» є пізнання закономірностей психічної діяльності особистості та психологічних особливостей інших людей; формування потреби в особистісному розвитку, створенні позитивних стосунків з оточенням, досягненні індивідуальних

Похожие материалы

Информация о работе