Політична економія: Методичні вказівки до проведення семінарських занять

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету

фінансів та міжнародної торгівлі

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Методичні вказівки до проведення семінарських занять

для студентів денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавра

галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки – 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» 6.030508, «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Укладачі: Писін В.М., к.е.н., професор,

Єчина Л.В., старший викладач,

Ярмак О.В., к.е.н., доцент кафедри

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 21.10.2010 № 4


ЗМІСТ

ТЕМА 1. Предмет і метод політичної економії.

ТЕМА 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

ТЕМА 3. Економічні потреби та інтереси.

ТЕМА 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

ТЕМА 5. Товарна форма організації суспільного вироьництва. Товар і гроші.

ТЕМА 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Намана праця і заробітня плата.

ТЕМА 7. Витрати виробництва і прибуток.

ТЕМА 8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

ТЕМА 9. Домогосподарство в системі економічних відносин.

ТЕМА 10. Підприємство як товаривиробник. Валовий дохід і прибуток.

ТЕМА 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент, рента.

ТЕМА 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

ТЕМА 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

ТЕМА 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

ТЕМА 15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

ТЕМА 16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

ТЕМА 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Рекомендована література

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Навчальна мета: одержати уявлення про предмет політичної економії, методи економічного аналізу та функції політичної економії.

Вивчення дисципліни студент починає з вияснення предмету політичної економії.

Важливо обґрунтувати висновок проте, що характер системи суспільно-виробничих відносин визначає форма власності на засоби виробництва; розкрити структуру виробничих відносин. Вивчення цих відносин дає відповідь на питання: кому належать засоби виробництва і виробничі блага, як вони розподіляються, яка частка кожної групи людей в споживанні виробничих господарчих благ.

Важливим результатом обговорення теми семінару повинно бути усвідомлення різних трактувань предмету політичної економії, краще зрозуміти її двоякий характер. З одного боку, вона визначає об'єктивні економічні закони, з іншої – виявляє специфічні способи забезпечення життєдіяльності людей на кожному історичному етапі розвитку суспільства.

При висвітленні плану семінарського заняття з теми "Предмет і метод політичної економії" слід обговорити сутність і етапи розвитку уявлення про предмет економічної теорії, її різноманітних шкіл і напрямків, показати послідовність і динамізм її розвитку. Розглядаючи етапи розвитку економічної теорії студент повинен показати, що вони нерозривно пов'язані з конкретними ступенями розвитку суспільства, його продуктивних сил. Тому так важливо з'ясувати об'єктивний характер економічних процесів та виникаючих на цій основі економічних теорій і формування теоретичних шкіл.

Треба мати на увазі що перші ростки економічної науки найшли відображення у працях Аристотеля ("Афинская политика"), Платона та інших представників мислителів стародавнього світу. Людиною, яка дала новій науці ім’я «політична економія» був французький дворянин, письменник-меркантиліст Антуан де Монкретьєн. В роботі «Трактат политической экономии», який побачив світ у 1615 році. «Поэт-дуэлянт, изгнанник, приближенный короля, мятежник и государственный преступник. Он кончил жизнь в 1621 г. в возрасте 45лет, под ударами шпаг и в дыму пистолетных выстрелов, попав в засаду, устроенную врагами. Даже его тело по приговору суда было подвергнуто поруганию; кости раздроблены железом, труп сожжен и пепел развеян по ветру». Ви можете дізнатися про нього багато цікавого, якщо ознайомитеся з працею А. В. Анікіна «Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса» – Москва, 1985год. Студенти повинні знати історичні умови появи меркантилізму – як першої теоретичної школи, яка породила політичну економію.

Основну увагу слід приділити вивченні умов виникнення та ситності класичної політичної економії (У. Петті, А. Сміт, Р. Рікардо), школи фізіократів (Ф. Кене, А. Тюрго), марксистської політичної економії (К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін). Особливу увагу слід приділити змісту та особливостям так званої маржиналістської революції (А. Маршалл), працям Пола Самуельсона, Мілтона Фрідмена, Джона Гелбрейта та інших сучасних економістів.

При вивченні предмету політичної економії важливе значення мають методи, способи, шляхи дослідження та пізнання сутності процесу економічних явищ. Слід звернути увагу на те, що методи дослідження підрозділяються на: всезагальні (філософські), загальнонаукові, історичні, логічні, математичні

Похожие материалы

Информация о работе