Основи наукових досліджень: Методичні вказівки до проведення семінарських занять

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ

ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для студентів денної та заочної форми навчання

галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня  «Бакалавр»

Укладач: викладач кафедри Панфілова Я.О.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 26.09.2013  № 2

Харків

2013

ЗМІСТ

1. Загальні методичні рекомендації  ………………………………………..

3

2. Теми семінарських занять …………..……………………………………

4

3. Семінарське заняття №1 ………….....……………………………………

5

4. Семінарське заняття №2 ………….....……………………………………

6

5. Семінарське заняття №3………….....……………………………………

7

6. Семінарське заняття №4 ...……….....…………………………………….

9

7. Семінарське заняття №5………….....…………………………………….

10

8. Семінарське заняття №6 ...……….....…………………………………….

11

9. Семінарське заняття №7………….....…………………………………….

12

10. Семінарське заняття №8 ……….....……………………………………..

13

11. Критерії оцінювання …………….....……………………………………

15

12. Рекомендована література …...….....……………………………………

16


Загальні методичні рекомендації

Сучасний розвиток науки веде до подальшого перетворення всієї системи життєдіяльності людини. Вражаючим є Ії вплив на розвиток техніки на новітніх технологій, але особливо – на повсякденне життя людей. Наука у прямому розумінні створює нове середовище буття людини.

Наукова діяльність стала не просто поширеною – вона перетворилася на масову. Мало того, спостерігається інтенсивний процес проникнення методів і прийомів власне наукової діяльності до інших сфер: освіти, політики, бізнесу і навіть міжособистісних стосунків. А самих учених можна зустріти у парламенті, уряді, керівництві компаній, політичних партій. Учені привносять до цих сфер новий стиль стосунків, генерують інновації, забезпечують прогнозування розвитку процесів і результатів діяльності.

Розвиток науково – технічного прогресу впливає на удосконалення вищої освіти. Він пред’являє нові вимоги до знань студентів, їх творчого розвитку, умінь знаходити найбільш раціональні, конструктивні, технологічні, організаційні і економічні рішення:

- вільно орієнтуватися у виборі наукової інформації;

- ставити і вирішувати різні принципово нові питання.

Виконання цих задач можливо лише у тому випадку, коли молоді спеціалісти будуть озброєні знаннями в області наукових досліджень. Таким чином, наукова підготовка студентів у вузах – одна із найголовніших завдань навчання.

Основна мета дисципліни «Основи наукових досліджень» – дати знання студентам про науку і наукові дослідження, історичні аспекти їх розвитку, оволодіння студентами методикою планування та проведення наукових досліджень, уміннями відбирати та аналізувати необхідну інформацію, формувати цілі і задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент.

Метою семінарських занять є перевірка теоретичних знань студентів положень навчальної дисципліни та систематизація та закріплення.

Зміст семінарських занять спрямований на систематизацію та закріплення теоретичних знань і практичних навичок з навчальної дисципліни, виявлення рівня знань студентів.

Використовуючи різні методи наукових досліджень, на практичних заняттях студенти повинні навчитися обробляти результати вимірювань і спостережень, оформлювати науково – дослідницьку документацію, написання рефератів, курсових, дипломних робіт та наукових статей.

Основним способом розвитку творчого мислення майбутніх фахівців є участь їх у самостійній дослідницькій діяльності, яка сприяє прагненню до самоосвіти та самовдосконаленню. В процесі самостійної роботи у студентів розвиваються такі цінні якості особистості, як відповідальність, наполегливість, точність, уважність.

Теми семінарських занять

для напрямів підготовки «Міжнародна економіка»,

«Управління персоналом та економіка праці», «Фінанси і кредит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Основи наукознавства і науково-дослідницька діяльність

2

2

2

Наука як продуктивна сила

2

3.

Методологія та методи наукового дослідження

2

4.

Організація наукового дослідження

2

5.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2

6.

Основні види науково-дослідницьких робіт. Наукова організація дослідного процесу

2

1

7.

Структура науково-дослідницької роботи

2

8.

Наукова обробка документів

2

9.

Модульна контрольна робота

2

1

Разом

18

4

для напряму підготовки«Облік і аудит»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

дфн

зфн

1

Основи наукознавства і науково-дослідницька діяльність

2

2

2

Наука як продуктивна сила

2

3.

Методологія та методи наукового дослідження

2

4.

Наукова організація дослідного процесу

2

5.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2

6.

Основні види науково-дослідницьких робіт

2

1

7.

Структура науково-дослідницької роботи. Наукова обробка документів

2

8

Модульна контрольна робота

2

1

Разом

16

4


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА:  Основи наукознавства і науково-дослідницька діяльність

Мета: закріпити теоретичні знання про предмет, зміст і функції науки

Похожие материалы

Информация о работе