Програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (Зміст навчальної дисципліни)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університетуфінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора ХІФ УДУФМТ

_________________ В.М. Головій

Наказ від 31.08.2010 р. № 263

 


Програма

з навчальної дисципліни

«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»,

6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»,

6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»,

6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Укладачі: Романова І.В., доцент кафедри, к.філол.н.,

Проскуріна Т.В., ст. викладач

Ухвалено Вченою радою

ХІФ УДУФМТ

Протокол від 31.08.2010 р. № 7

Харків

2010

Основи наукових досліджень - програма навчальної дисципліни. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі, 2010. – сторінок 7.

Розробники: Романова І.В., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук,

Проскуріна Т.В., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Рецензент: Хмель О.С., старший викладач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук,

Козуб М.В., зав. кафедри іноземних мов ХІФ УДУФМТ, кандидат педагогічних наук, доцент.

Навчальна програма складена відповідно до варіативної компоненти, галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 2010 р.

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Протокол від 31.08.2010 р. № 1

Зав. кафедри ________________ І.Г.Мухіна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є методологія та організація наукових досліджень, методика дослідження конкретних проблем народного господарства на основі загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів певної науки.

1.2 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності

Вивчення дисципліни планується на третій семестр навчання і не передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з інших навчальних дисциплін.

1.3 мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у підготовці студентів до виконання студентських  науково-дослідницьких робіт.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є:

·  сформувати у студентів системи знань про науку і наукові дослідження, історичні аспекти їх розвитку, уміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати цілі і задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, узагальнення результатів наукових досліджень;

·  прищепити навички вивчення методології наукових досліджень в галузі економіки, які включають основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретної проблеми, організацію інтелектуальної праці, визначення напрямів досліджень та їх ефективності у раціональному господарюванні.

1.4 Вимоги до знань і умінь студента

Вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

а) знати

– термінологічний апарат дисципліни „Основи наукових досліджень”, поняття, зміст і функції науки, структуру і класифікацію науки, історичні аспекти виникнення та розвитку науки;

– основні стадії науково-дослідницького процесу та їх характеристику, загальну методологію наукової творчості;

– інформаційне і технічне забезпечення науково-дослідного процесу, інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів;

– основні види наукових досліджень, їх структура, загальні вимоги щодо оформлення наукової праці;

– види систематизації результатів дослідження та їх зміст, впровадження і ефективність результатів наукових досліджень.

б) уміти

– обирати і обґрунтовувати актуальність теми наукових досліджень;

– організовувати наукові дослідження;

– здійснювати процес наукового дослідження, обирати конкретні методи

Похожие материалы

Информация о работе