Макроекономіка: Методичні рекомендації щодо організації самостійної позааудиторної роботи

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

МАКРОЕКОНОМІКА

Методичні рекомендації щодо організації самостійної позааудиторної роботи

для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрями підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Укладачі: Доцент кафедри, к.е.н.   Панкратова О.М.

                  Викладач                         Діденко Н.В.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

       Протокол від 28.08.2012р.№ 1

Харків

2012 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1 «Макроекономіка як наука»;

Тема 2 «Макроекономічні показники в системі національних рахунків»;

Тема 3 «Інфляційний механізм»;

Тема 4 «Ринок праці»;

Тема 5 «Товарний ринок»;

Тема 6 «грошовий ринок»;

Тема 7 «Споживання домогосподарств»;

Тема 8 «Приватні інвестиції»;

Тема 9 «Сукупні витрати та ВВП»;

Тема 10 «Економічна динаміка»;

Тема 11 «Держава в системі макроекономічного регулювання»;

Тема 12 «Зовнішньоекономічна діяльність»;

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП

Макроекономіка належить до тих дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну підготовку бакалаврів з економіки. Мета її полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин.

Курс „Макроекономіка” є важливим у процесі підготовки фахівців з усіх економічних спеціальностей та розрахований на комплексне вивчення теоретичного курсу на лекціях, відпрацювання теоретичного матеріалу, а також самостійного вивчення матеріалу.

Самостійна робота над вивченням дисципліни ставить за мету поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок роботи з підручниками, законодавчими та нормативними актами, періодичною літературою.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача або самостійно у вільний від обов’язкових занять час.

При виконанні самостійної роботи студенти оволодівають навичками самостійного аналізу економічних процесів, працюють над розвитком наукового мислення та формування свого інтелектуального потенціалу. При цьому студентам необхідно враховувати зміни, що відбуваються в реальному житті.


ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

Мета: вивчити сутність та вміти давати характеристику нормативної і позитивної макроекономіки, розуміти сутність понять запасів, потоків.

1.  Позитивна і нормативна макроекономіка.

2.  Запаси і потоки, вилучення та ін’єкції.

Рекомендована форма виконання: конспектування.

Література

[1], С. 16, 28-29.

ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Мета: вивчити сутність процесу інфлювання та дефілювання ВВП.

1.  Поточні та постійні ціни.

2.  Інфлювання та дефлювання ВВП.

Рекомендована форма виконання: конспектування.

Література

[1], С. 73-80.

[3], С. 68-69.

ТЕМА 3. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

Мета: з’ясувати сутність процесів стагфляції та дефляції в ринковій економіці, розглянути сутність кривої Філіпса та зробити необхідні висновки стосовно політики зайнятості.

1.  Стагфляція та дефляція.

2.   Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості.

Рекомендована форма виконання: конспектування.

Література

[1], С. 86-100.

[3], С. 333, 345.

ТЕМА 4. РИНОК ПРАЦІ

Мета: з’ясувати зміст державних програм сприяння зайнятості населення, розглянути чинники, що викликають нерівність у доходах, проаналізувати аргументи, що наводяться на захист нерівності доходів у суспільстві.

1.  Державні програми сприяння зайнятості населення.

2.  Чинники, що викликають нерівність у доходах.

Рекомендована форма виконання: конспектування, схемоконспект.

Література

[1], С. 276-281.

[3], С. 90-92.

ТЕМА 5. ТОВАРНИЙ РИНОК

Мета: розуміти роль фінансових посередників в економічному кругообігу, дослідити механізм дії ефекту храповика, з’ясувати вплив зовнішніх факторів на макроекономічну рівновагу та розглянути механізм встановлення рівноваги.

1.  Роль фінансових посередників в економічному кругообігу.

2.  Ефект храповика.

3.  Збурення сукупної пропозиції і сукупного попиту та механізм

Похожие материалы

Информация о работе