Розпад світової колоніальної системи та розвиток країн Близького Сходу, Азії, Африки та Латинської Америки, страница 7

n  У 1971 р. була прийнята «концепція нейтралізації», яка зобов’язувала будувати відносини на основі мирного співіснування, утримання від участі в конфліктах між великими державами, від розміщення на свої територіях іноземних баз;

n  до 1976 р. практичних дій по виконанню концепції не відбувалося

1966 р. -  виник Азійський банк розвитку і Азійсько-Тихоокеанська Рада;

n  Банк розвитку став міжурядовою кредитною організацією для фінансування програм розвитку країн-членів (45). 50% статутного капіталу належав країнам Західної Європи, що свідчить про контроль їх за діяльністю банку;

Рада стала регіональною політико-економічною організацією, спрямованою проти стримування поширення комуністичних режимів в Азії (Японія, Австралія, Нова Зеландія, Таїланд, Філіппіни, Малайзія, Південна Корея, В’єтнам, Тайвань) припинила свою участь в 80-х рр.;

1971 р  в Лондоні міністри Англії, Австралії, Нової Зеландії, Малайзії та Сінгапура прийняли спільне комюніке про створення П’ятисторонньої угоди оборони (АНЗЮК), що мала прозахідну спрямованість.

Індустріалізація та розвиток азійських економік в 90-х рр.

n  постійний приплив прямих іноземних інвестицій із розвинених країн ( головним чином США і Японії), а також поява великого обсягу вільних капіталів у світі;

n  В 90-х рр. економіки цих країн розвивалися досить високими темпами;

n  Так з 1990 по 1995 р. середні темпи розвитку П. Кореї склали 13,4%, Таїланді – 14,2%, Малайзії – 14,4%, Індонезії – 10,8%, Філіппіни – 9,4%

Валові потоки капіталу до ВВП, %

Країни

1980 р.

2001 р.

Індонезія

4,8

5,2

Північна Корея

4,8

9,7

Малайзія

13,2

6

Філіппіни

7,1

4,8

Сінгапур

35,4

57,3

Таїланд

1,9

9,7

Причини економічного зростання “азійських тигрів”

o промисловий переворот нового типу, який відбувався на базі технологічної і структурної модернізації економіки;

o більш високі вимоги до системного накопичення капіталу, норма якого у 80-ті роки склала в середньому 30, а в 1995 р. – 38%;

o Основні інвестиції були спрямовані у високотехнологічне виробництво, банківську сферу, страхування, торгівлю та послуги, що призвело до активного розвитку цих сфер економіки

Наслідки економічного зростання азійських країн

o Азія посідає одне з найпомітніших   місць у світовій економіці;

o  В країнах Азії проживає 55% світового населення, а азійська частка світового ВВП становить приблизно третину і чверть світового експорту, але обсяг на глобальному ринку акцій не перевищує 13%;

o активно залучається до процесів глобальної інтеграції ( Угода про вільну торгівлю   та Угода про економічне співробітництво)

                                                    Література

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ – поч.. ХХІ ст.:

    Навч. Посіб.2-ге вид./ В.Ф. Сала бай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. Чуб.–

     К.: КНЕУ, 2008.– 368 с.

2. Пивовар С., Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня ХХ ст./ С Пивовар.– Київ: Феміна, 1995.– 236 с.

3. Бердичівський Я.М. Всесвітня історія: 1914-1939 рр.: Навчальний посібник/ Я.М. Бердичівський, Т.В. Ладиченко.– 4-те вид.– К.:АСК, 1999.–415 с.

3. Майборода О.М. Новітня історія( період після Другої світової війни): Навчальний посібник.– 2-ге вид.–К.:Освіта,1997.–351 с.

5. Мартиненко А.К., Мартиненко Б.А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.–К.:Ліра, 2007.– 366.

6.  История второй мировой войны 1939-1945: Зарождение войны. Борьба прогрессивных сил за сохранение мира / Г.А. Деборин, В.Г. Клевцов и др.- Т.12.-Москва: Воен. Изд-во МО СССР, 1973.- 360 с.

Питання для самоконтролю

1.  Які етапи пройшла деколонізація країн світу?

2.  Які причини привели до розгортання арабо-ізраїльських війн?

3.  Чому виник ірано-іракський конфлікт?

4.  Які протиріччя виникли після війни в Латинській Америці?

5.  Як розвивалися міжнародні відносини в Тихоокеанському регіоні?